Search results: marzynski

co robic zeby nie przyjac uchodzcow

Marian Marzynski Przypomnieć Polakom o Kościuszce, Puławskim, Anglii, Tobruku, Monte Cassino i wszystkich innych okazjach, gdy Polacy poświęcali się innym, a potem nie byli doceniani – zapomnieć o 10 milionach „za chlebem” przygarniętych przez świat. Jeżeli już wydawać pieniądze na uchodźców, to zacząć od Polaków w Kazachstanie, marzących o powrocie do ojczyzny; Sprawdzić, jakiego wyznania są ci uchodźcy, sporządzić listę chrześcijan, muzułmanów pozostawić w Niemczech, ateistom nie […]

UCHODŹCA NA STATKU DO NIKĄD

Marian Marzynski   Natan Gurfinkiel i ja spędziliśmy w latach 1969/1970 szereg miesięcy (ja z żoną, dwuletnim synem i moimi rodzicami – aż sześc), na skibecie, zakotwiczonym w porcie kopenhaskim statku dla uchodźców, służącym nam za obóz przejściowy (warunki mieszkaniowe w Cetniewie są dużo lepsze). Dzięki tym długim miesiącom nawiązaliśmy przyjaźnie z innymi uchodźcami; niektóre z nich do dziś podtrzymywane, ale przede wszystkim, od pierwszego dnia, uczyliśmy się […]

SIĘ IDZIE

Marian Marzynski   Idzie Szydło podskakując, jak dziewczynki bawiące się w klasy, po lewej stronie krzykacza ma lepszego niż ten, który pojawi się koło Kopacz, która swoje 58-letnie ciało niesie z naturalnością mocno zajętego premiera. Co za diabeł wymyślił te „młodzieżówki”, co to ma wspólnego z wyborami? Świat zapożyczony z amerykańskiego show-biznesu, scena należąca do „Tańca z gwiazdami”: polityk jako koń na wybiegu. Wprawdzie jeden z amerykańskich kandydatów […]

W ŁÓŻKU Z TRUMPEM

Napisal i przyslal Marian Marzynski   Gdy o drugiej and ranem Donald Trump wlazł nam do lóżka, dla co najmniej połowy z nas – była to scena z koszmarnego snu. Intelektualna i moralna wrażliwość Baracka Obamy, którą Hillary Clinton chciała przedłużyć o następne cztery lata, rozpuściła nas do tego stopnia, że zapomnieliśmy o cynizmie naszych sąsiadów; tak jak większości Brytyjczyków, nie starczyło wyobraźni na bycie „Europejczykami”, […]

JAJKO PO POLSKU

Marian Marzynski Powiedzenie Polaków odwiedzjących nas w Bostonie, że „w Polsce jest wszystko”, przypomina mi się w jadalni wielogwiazdkowego hotelu w Warszawie, gdy patrzę na stoły śniadaniowe wypasione światowym jadłem. Wśród uwijających się tu kilkunastu młodziutkich kelnerów, wyczuwa się debiutantką nerwowość: gdy w środku jedzenia podejdę znów do bufetu, wracając znajdę mój talerz i filiżankę z niedopita kawa sprzątnięte, a gdy pożalę się kelnerce, twarz jej wypełni się […]

Zycie w klatkach filmowych

Marian Marzynski Wiele lat temu, ucząc filmu w Rhode Island School of Design, przed jednym z zajęć  poprosiłem studentów, aby wycieli sobie z papieru i przynieśli do klasy okulary, których otwory na oczy będą w proporcji klatki filmowej: 3 na 4 centymetry. Na ścianach klasy wisiało już kilkaset takich klatek skopiowanych z mojego polskiego czarno-białego dokumentu  “Być”,  o treningu cyrkowców.   Chciałem uświadomić studentom,  że tak jak […]

POPIÓŁ I DIAMENT

MARIAN MARZYŃSKI Andrzej Wajda poja­wił się w moim życiu we wcze­snych latach 60., gdy zapro­si­łem go jako jurora do pro­gramu tele­wi­zyj­nego „Wszy­scy jeste­śmy sędziami”. Przez następne dekady, gdy przy­jeż­dża­łem z emi­gra­cji fil­mo­wać kolejne etapy pol­skiego wyzwa­la­nia się od gom­bro­wi­czow­skiej formy – kie­ro­wa­łem na niego kamerę, bo był dla mnie papier­kiem lak­mu­so­wym tego pro­cesu. Żeby narzu­cić się innym, arty­sta musi być sztuczny, pisał Gom­bro­wicz. […]

Do you speak Chopin?

Najnowszy film Mariana Marzynskiego Jakiś czas temu nasz stały felie­to­ni­sta, czyli znany na całym świe­cie dzien­ni­karz i fil­mo­wiec, Marian Marzyń­ski, zasko­czył mnie po raz kolejny. Otóż napi­sał do mnie, że przy­jeż­dża do War­szawy jako spe­cjalny spra­woz­dawca z Kon­kursu Szo­pe­now­skiego dla jed­nej z wiel­kich ame­ry­kań­skich tele­wi­zji. Byli­śmy w redak­cji — nie kryję — fak­tycz­nie zasko­czeni, bo zain­te­re­so­wa­nia Mariana — tak się nam wyda­wało — nie […]

Czas snu

Marian Marzynski Marian Marzyński w trakcie II wojny światowej znalazł się w warszawskim getcie. Pracę zawodową rozpoczął w Polskim Radiu, następnie był dziennikarzem i twórcą popularnych telewizyjnych programów: Turniej Miast, Lot, Wszyscy jesteśmy sędziami. Po wydarzeniach marcowych w 1968 roku wyjechał do Danii, a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął pracę w nowo powstałej szkole […]

MARIAN MARZYŃSKI: MIAŁEŚ CHAMIE

Marian Marzyński – reżyser telewizyjny, dokumentalista, pisarz. Polak o żydowskich korzeniach, obecnie mieszka w Ameryce. W latach 60. autor popularnych programów telewizyjnych, m.in. Turnieju Miast. Po emigracji w 1969 roku był reżyserem telewizyjnym w Danii, następnie wykładowcą w Rhode Island School of Design w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego uczniem był m.in. Gus Van Sant. Reżyserował […]

MARZYŃSKI DLA „NEWSWEEKA” NIE TYLKO O CHOPINIE

W „New­swe­eku” ma się uka­zać roz­mowa Pio­tra Brat­kow­skiego ze mną o moim fil­mie „Do You Speak Cho­pin”. Nie wszy­scy czy­tają ten tygo­dnik, wiec pod­re­da­go­wa­łem tro­chę tę naszą roz­mowę i tu ją zamiesz­czam. New­sweek: – Przy­je­cha­łeś do Pol­ski, robić film o wła­śnie zakoń­czo­nym kon­kur­sie cho­pi­now­skim. Marian Marzyń­ski: – Tak. Film się nazywa „Do You Speak Cho­pin?”, co lepiej brzmi po angiel­sku niż […]

KIM JEST DZIUNIA?

Marian Marzynski Pisa­łem już o przy­go­to­wa­niach do mojego pierw­szego filmu fabu­lar­nego. Wybra­łem już aktorki do głów­nych ról, które popro­si­łem o napi­sa­nie mi jakie wra­że­nie zro­biła na nich książka i sce­na­riusz. Pomoże nam to budo­wać wspól­nie te role. Jedna z akto­rek, Anna Moskal z Teatru Powszech­nego w War­sza­wie napi­sała mi coś, co potwier­dza moje prze­ko­na­nie, że dobry doku­ment i dobra fabuła żywią się tym samym: prawdą psy­cho­lo­giczną postaci. Oddaję jej głos […]

SUPER MEGA ODPUST

Marian Marzynski Nie zapo­mnij­cie o środ­kach anty­kon­cep­cyj­nych — zwró­cił się pewien ksiądz do mło­dzieży, która przy­je­chała na świa­towe dni papie­skie, ale inni paste­rze dali mu repry­mendę: plem­ni­ków nie mar­nujmy, z dwojga złego wolimy made in Kra­ków nie­ślubne dzieci. To, że chłopcy i dziew­częta na kościel­nych dele­ga­cjach seks maja na myśli — rzuci się w oczy każ­demu. Widzia­łem to w Kiel­cach, gdzie do póź­nej nocy gziło się, jadło i piło na rachu­nek kurii […]

SŁUŻBA POLSCE

Marian Marzynski   Wcza­sie Bre­xitu oglą­da­łem w tele­wi­zji demon­stra­cję w cen­trum Lon­dynu; dziew­czyna trzy­mała trans­pa­rent z napi­sem: Nie jestem Bry­tyjką. Jestem Euro­pejką. Wyobra­zi­łem sobie inną dziew­czynę w War­sza­wie z napi­sem: Nie jestem Polką. Jestem Euro­pejką i pod­cho­dzącą do niej tajną agentkę PiS (wiem, że takich jesz­cze nie ma): — Pro­szę pani, żyjemy w demo­kra­cji, wiec może się pani wypo­wia­dać jak chce, chcia­ła­bym jed­nak zasu­ge­ro­wać, żeby prze­su­nęła […]

POD TURBANEM SIKHA

Marian Marzynski   Wpań­stwo­wej odchu­dzalni w Cet­nie­wie, gdzie w win­dzie zabra­nia się „wci­skać byle jakiego guzika”, ska­kać, prze­wo­zić psa bez kagańca i “doko­ny­wać napraw w tak zwa­nym wła­snym zakre­sie”, w tej twier­dzy PO, dokąd pisow­ski namiest­nik jesz­cze nie dotarł, jest nad­bał­tycka jadal­nia i w niej stół z napi­sem „Rese­rved. 1,000 Kalo­rii”, obsia­dły przez takich, co poza kon­trolą wła­snego ciała wszystko już osią­gnęli, a wśród […]

DO NATANA – NIEMAL BEZ PRZECINKÓW

Marian Marzynski   .. tak jak ty to lubisz a przed tobą Joyce. ja, na przy­kład, uwiel­biam prze­cinki, sta­wiał­bym je gdzie się da, ale to tylko począ­tek róż­nic mie­dzy nami w byciu żydem, bo gdy twoja żydow­ska rodzina uwol­niła się od sowie­tów i osia­dła na wybrzeżu – ja nie­obrze­zany mini­strant – naj­pierw uwal­nia­łem się od pol­skiego boga a potem od żydo­stwa, które pach­niało mi śmier­cią i żadni anty­se­mici […]

MARIAN MARZYŃSKI: GORZEJ BY BYŁO, GDYBY PIŁ

Marian Marzysnki   Odpi­sa­łem jed­nemu z inter­ne­to­wych nadaw­ców moich uro­dzi­no­wych życzeń: Na moje praw­dziwe uro­dziny spóź­ni­łeś się o 79 lat: 12 kwiet­nia 1937 przy­sze­dłem na świat, któ­rego nie zna­łem. Mia­łem się nazy­wać Wik­tor, na cześć zwy­cię­skiej bitwy w hisz­pań­skiej woj­nie domo­wej, któ­rej mój ojciec był entu­zja­stą, ale skoń­czyło się na imie­niu, które potem poma­gało mi prze­żyć wojnę; imie­niny obcho­dzi­łem w dzień Wnie­bo­wstą­pie­nia Naj­święt­szej Marii Panny. Zabie­ram się do nowej […]

Majtki w operze

Marian Marzynski 3.04.2012. “Miłość jest niesfornym ptakiem”,  śpiewa chór żołnierzy i pracownic fabryki cygar w Sewilli na  początku 19-go wieku, a wtóruje im cyganka Carmen, niezdolna do stałych uczuć, bez odpowiedzialności za krzywdy wyrządzane często zmienianym kochankom. 200 lat później za słynną operę Bizeta zabierze się hiszpański reżyser, który w europejskich kołach awangardy teatralnej uchodzi za maniaka seksualnego. Hiszpański rodak wprowadzi Carmen w wiek “reality television”, wyposażając niesforną […]

KRÓL ZABÓJCÓW

 Marian Marzyński – reżyser telewizyjny, dokumentalista, pisarz. Polak o żydowskich korzeniach, obecnie mieszka w Ameryce. W latach 60. autor popularnych programów telewizyjnych, m.in. Turnieju Miast. Po emigracji w 1969 roku był reżyserem telewizyjnym w Danii, następnie wykładowcą w Rhode Island School of Design w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego uczniem był m.in. Gus Van Sant. Reżyserował […]

MARIAN MARZYŃSKI: KAPITALIZM Z LUDZKĄ TWARZĄ

 Marian Marzyński – reżyser telewizyjny, dokumentalista, pisarz. Polak o żydowskich korzeniach, obecnie mieszka w Ameryce. W latach 60. autor popularnych programów telewizyjnych, m.in. Turnieju Miast. Po emigracji w 1969 roku był reżyserem telewizyjnym w Danii, następnie wykładowcą w Rhode Island School of Design w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego uczniem był m.in. Gus Van Sant. Reżyserował […]

MARZYŃSKI: WIĘCEJ POLAKÓW WYDAWAŁO ŻYDÓW, NIŻ RATOWAŁO

ROZMOWA TOMASZA STAWISZYŃSKIEGO I PIOTRA ŚMIŁOWICZA, z Marianem Marzynskim Marian Marzyński – reżyser telewizyjny, dokumentalista, pisarz. Polak o żydowskich korzeniach, obecnie mieszka w Ameryce. W latach 60. autor popularnych programów telewizyjnych, m.in. Turnieju Miast. Po emigracji w 1969 roku był reżyserem telewizyjnym w Danii, następnie wykładowcą w Rhode Island School of Design w Stanach Zjednoczonych, […]

Na dunskim Statku 1969

Skibet/Hatikvah (2010) from Marian Marzynski on Vimeo.

Never Forget to Lie [Nigdy nie zapomnij kłamać]

Przyslal Wlodek Rozenbaum     Coming April 30, 2013 [Ukaże się na ekranach 30 kwietnia] Filmmaker Marian Marzynski explores, for the first time, his own wartime childhood and the experiences of other child survivors of the Holocaust. [Filmowiec Marian Marzyński po raz pierwszy ukazuje swore dzieciństwo i doświadczenia innych dzieci, które przezyły Zagładę] In the most recent of […]

Pisarze

Marek Wyszomirski-Werbart KLIKNIJ TUTAJ  Tamara Slawny KLIKNIJ TUTAJ *   Eliza Segiet  KLIKNIJ TUTAJ * Ludwik Janion KLIKNIJ TUTAJ * Damian Nawarecki KLIKNIJ TUTAJ * Jaroslaw Kosiaty KLININJ TUTAJ * Marian Marzynski KLIKNIJ TUTAJ * Natan Gurfinkiel KLIKNIJ TUTAJ * Anna Fligiel KLIKNIJ TUTAJ * Anna Grabowska – Goldschmit KLIKNIJ TUTAJ * Jerzy Klechta KLIKNIJ […]

%d bloggers like this: