Wyniki wyszukiwania dla ‘natan gurfinkiel

Jak przetrwac w nudnym kraju

Natan Gurfinkiel (podręcznik. autor: gurnatko finkiel) słowo wstępne: obecny tu ernest skalski może potwierdzić, że życie codzienne w danii jest ustabilizowane, przewidywalne i przede wszystkim nudne. przyjaciele w stronach ojczystych często pytali mnie dlaczego wybrałem taki kraj na miejsce zamieszkania […]

JAZMNĄ – KONCERT NA DWA GLOSY (3)

Natan Gurfinkiel G: musiałeś wynieść się z polski jako żyd (oficjalnie syjonista, żołnierz piątej kolumny). podobieństwa, o których wspomniałeś istnieją  nie przeczę, ale nie  w tej akurat dziedzinie. pamiętam, że pewien polityk z obozu kaczyńskiego, wymieniając przewiny swego oponenta powiedział, […]

PREMIER W PIASKOWNICY

Natan Gurfinkiel   w czwartek wieczorem i w piątek rano oglądałem na monitorze komputera klipy telewizyjne z brukselskiego szczytu, który niemal jednogłośnie przedłużył mandat donalda tuska na sprawowanie funkcji przewodniczącego rady europejskiej. jedynym państwem głosującym przeciwko była polska. oglądałem […]

Ludzkopanstwo – glossa dla prezesa wszystkiego

  Natan Gurfinkiel   jarosław kaczyński, który  jeszcze za poprzedniej kadencji  PiSowladztwa w latach 2005- 2007 oznajmił, że jest w nim samo dobro, wrócił teraz do tematu, TVN24 pokazała w środę fragment jego przemówienia: Kiedy Samoobrona blokowała Sejm, […]

TRUMPSZYDŁO

Natan Gurfinkiel   W amerykańskiej polityce  powiało zaściankiem. nie wiem, do jakich szkół chodził nowy amerykański prezydent. kiedy słuchałem jego inauguracyjnego przemówienia, miałem nieodparte wrażenie, że widzę  absolwenta PiS-owskiej freblówki. motywem przewodnim oracji, która zapowiadała […]

Nie wydrze nam Trump pierwszenstwa

 Natan Gurfinkiel jak przypomniał mój sąsiad z witryny, jerzy klechta, znana dziennikarka telewizyjna, bobbie battista wyraziła w programie CNN opinię, że w przypadku wygranej trumpa, ameryka upodobni się do polski. wymieniono trzy kraje, stanowiące obecnie zagrożenie dla demokracji […]

polska jako parapotega

Natan Gurfinkiel gratuluję, powiedziała położna.– urodziła pani nowego paraolimpijczyka. — o, matko boska…– westchnęła u(nie?)szczęśliwiona pacjentka… o tym, autentycznym pono, dialogu na oddziale położniczym pewnego szpitala w województwie śląskim opowiedział mi przyjaciel z kraju. dopiero gdy zestawimy […]

ŻYDOJADY NA BEZŻYDNEJ WYSPIE

Natan Gurfinkiel Nasza wyspa jest naj­waż­niej­sza, nie ściem­niaj więc drogi kolego PIRS –ie, gdy w swo­jej naj­le­piej poka­zu­ją­cej tele­wi­zji świata zaha­czasz o naszą wewnętrz­no­wy­spną sytu­ację. powie­dzia­łeś bowiem nie tak dawno temu w swym okienku, że ani pani […]

PRZYCZYNEK DO SARMACKIEJ ŻYDOLOGII

NATAN GURFINKIEL …Jak wytłu­ma­czyć zawi­ło­ści toż­sa­mo­ściowe: Żyd, pol­ski Żyd, Polak wyzna­nia moj­że­szo­wego, Polak-Żyd, Żyd-Polak, osoba pocho­dze­nia żydow­skiego, pół-Żyd, etniczny Żyd… Sami Żydzi poła­pać się w tym nie mogą, a co dopiero zwie­dza­jący. (jan hart­man […]

SYNAGOGA W KAŁUŻY

Natan Gurfinkiel mam od nie­dawna swój mały pry­watny test na upływ czasu, sta­rze­nie się, kapi­tu­la­cję przed bez­li­to­snym  dzia­ła­niem kalen­da­rza. test jest dzie­cin­nie pro­sty i aż dziw, że nikt przede mną na coś takiego nie wpadł. po to by go prze­pro­wa­dzić trzeba […]

NIEWIDOMI W GAZIE (2)

Natan Gurfinkiel jesz­cze jeden list od mojej nowo­jor­skiej zna­jo­mej: Słu­cha­łam komen­ta­rzy egip­skich mediów na temat kon­fliktu. Wyraź­nie byli nega­tyw­nie nasta­wieni do Hamasu, kry­ty­ko­wali wysta­wia­nie cywi­lów na odstrzał i pędze­nie bez­tro­skiego życia w Kata­rze. Byli za Izra­elem. Słu­cha­łam także kilku […]

NIEWIDOMI W GAZIE cz. 1

Natan Gurfinkiel napi­sała do mnie zna­joma z nowego jorku: Otrzy­ma­łam dzi­siaj list od swo­jej zna­jo­mej z Izra­ela (pocho­dzi z oko­lic Góry Kal­wa­rii), bar­dzo smutny.  Pisze, że całe życie, od dzie­ciń­stwa żyje w warun­kach wojen­nego zagro­że­nia.  Bar­dzo to smutne.  Mieszka w kiriat Mozt­kin.  […]

MOJE BRZYDKIE PRZYPUSZCZENIA

Natan Gurfinkiel   jak nie­dawno donio­sły media, pre­zy­dent duda uczest­ni­czył inau­gu­ra­cji muzeum pola­ków, ratu­ją­cych żydów w cza­sie II wojny świa­to­wej. pod­czas pod­czas uro­czy­sto­ści odzna­czył 53 osoby, w więk­szo­ści pośmiert­nie. jak powie­dział w cza­sie uro­czy­sto­ści otwar­cia, […]

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM – WŁASNY NASZ

NATAN GURFINKIEL andrzeju, mistrzu mój i nauczy­cielu oba­wiam się, że droga redak­cja nasza wyświad­czyła ci niedź­wie­dzią przy­sługę, opa­tru­jąc twój tekst o życiu (Andrzej Kora­szew­ski: Infan­ty­lizm marzeń o życiu wiecz­nym) wiecz­nym  uwagą, że jest on prze­zna­czony dla ate­istów, a czy­ta­nie  go […]

nie polemizujmy z troglodytami

profesorze hartman, podzielam całkowicie twoje widzenie  sytuacji i twoje oburzenie. z jednym tylko wyjątkiem – oświadczeniem, że jesteś polakiem i polskim patriotą. słynna maksyma samuela johnsona „patriotyzm jest ostatnim schronieniem  łajdaka” nadal jest aktualna, a w polsce nawet bardziej […]

w tramwaju jak w tramwaju…

.Natan Gurfinkel     francuzi, których niegdyś nauczyliśmy posługiwać się widelcem, mieli porzekadło: à la guerre comme à la guerre, ale odkąd przestali wojować, stało się ono mało zrozumiałe. na odsiecz przyszli cheminots — kolejarze z SNCF, którzy przerobili ten wojowniczy […]

Requiem dla nielegalnego świno­bójcy

natan gur­fin­kiel 2015-11-20. jak  przed kil­koma dniami przy­po­mniał jacek żakow­ski na ante­nie tok fm, trzy­na­ście lat temu antoni macie­re­wicz oznaj­mił w audy­cji radia maryja, że „pro­to­koły mędr­ców syjonu” nie były spre­pa­ro­wa­nym przez car­ską ochranę fał­szer­stwem. ma […]

%d