Uncategorized

NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ AKCEPTACJI

Natan Gurfinkiel

A co sądzi o pre­zy­den­cie Andrzeju Dudzie? Kaczyń­ski zazna­cza, że jego oso­bi­sta ocena nie ma zna­cze­nia, zaś Duda wypeł­nia swoją funk­cję, a „jego funk­cją jest stać dobrze”

(z wywiadu pre­zesa kaczyń­skiego dla tygo­dnika „do rze­czy”)

nie trzeba zbyt­niej prze­ni­kli­wo­ści, by zorien­to­wać się, że sto­sunki pomię­dzy pre­zy­den­tem, a pre­ze­sem aktu­al­nej par­tii wła­dzy nie są szcze­gól­nie  kor­dialne. potwier­dza to  rzu­cona mimo­cho­dem w wywia­dzie uwaga kaczyń­skiego na temat jego pogo­dze­nia się z samo­dziel­no­ścią pre­zy­denta.

jaka poli­tyka, taka samo­dziel­ność…

i tutaj niech mi wolno będzie sko­rzy­stać z przy­wi­leju wcze­snego uro­dze­nia. wynika z niego,  że jedy­nym moim sko­ja­rze­niem na temat takich enun­cja­cji jest gigan­tyczne déjà vu. wie­lo­letni nr 1 w PRLgomułka sły­nął pono z anty­in­te­li­genc­kiej postawy, więc nie trzeba było długo cze­kać nim zaczęto opo­wia­dać kawały na ten temat:

— sły­sza­łeś? podobno gomułka pogo­dził się z inte­li­gen­cją
— naprawdę?
— tak. zenona kliszki

w cza­sach pano­wa­nia gomułki kliszko był nr 2. i sły­nął w krę­gach par­tyj­nych ze swej spraw­no­ści inte­lek­tu­al­nej. nie miała jej pewna autorka, która — jak mi opo­wia­dano —  zło­żyła w wydaw­nic­twieksiążka i wie­dza ręko­pis swego dzieła na temat mło­dzie­żo­wej frak­cji KPP w przed­wo­jen­nej pol­sce. w roz­prawce opi­sany był pro­ces sądowy kil­korga akty­wi­stów. wszy­scy oni, z wyjąt­kiem zenona kliszki zostali  ska­zani na kil­ku­let­nie wię­zie­nie. w uza­sad­nie­niu wyroku sędzia powie­dział, że za łagod­niej­szym potrak­to­wa­niem oskar­żo­nego kliszki prze­ma­wia jego niski poziom umy­słowy. nic zatem dziw­nego, że pogo­dze­nie się z inte­li­gen­cją nie musiało spra­wiać gomułce szcze­gól­nej trud­no­ści.

z równą, czy nawet  jesz­cze rów­niej­szą łatwo­ścią jaro­sław kaczyń­ski zdo­łał  pogo­dzić się z samo­dziel­no­ścią pre­zy­denta dudy.

Wszystkie wpisy Natana

KLIKNIJ TUTAJ

 

http://studioopinii.pl/natan-gurfinkiel-nieznosna-lekkosc-akceptacji/

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.