Ciekawe artykuly

SUPER MEGA ODPUST

Marian Marzynski

Nie zapo­mnij­cie o środ­kach anty­kon­cep­cyj­nych — zwró­cił się pewien ksiądz do mło­dzieży, która przy­je­chała na świa­towe dni papie­skie, ale inni paste­rze dali mu repry­mendę: plem­ni­ków nie mar­nujmy, z dwojga złego wolimy made in Kra­ków nie­ślubne dzieci.

To, że chłopcy i dziew­częta na kościel­nych dele­ga­cjach seks maja na myśli — rzuci się w oczy każ­demu. Widzia­łem to w Kiel­cach, gdzie do póź­nej nocy gziło się, jadło i piło na rachu­nek kurii biało-czarno-azja­tyc­kie towa­rzy­stwo, póź­niej w Lubli­nie, gdzie tamta kuria gościła kato­li­ków z Indii, wysp Azor­skich i Sene­galu — i wresz­cie, z ekranu, na kra­kow­skich Bło­niach: ciało przy ciele.

Gdy oglą­dam ten reli­gijny Wood­stock na myśl przy­cho­dzą mi wspo­mnie­nia sprzed ponad pół wieku: świa­towy zlot mło­dzieży w War­sza­wie na garnku komu­ni­stycz­nej Mię­dzy­na­ro­dówki. Ja nad hisz­pań­skim wyda­niem gazety zlo­to­wej pra­cu­jący, w dro­dze do noc­nej dru­karni oglą­da­jący mia­sto wysłane szczę­śli­wymi cia­łami mło­dych. Wtedy czuło się sens tego świa­to­wego odpu­stu: Zachód odkry­wał Wschód, a Wschód Zachód, pod­nio­sły się hory­zonty myśle­nia tych wcho­dzą­cych w życie mło­dych ludzi.

Super mega odpust papie­ski jest pozba­wiony odkryć: mło­dzież paple do kamer, że przy­je­chała do Pana i jego paste­rza Fran­ciszka. A ten ze skrom­nego księ­dza w Buenos Aires zamie­nił się białą kukłę, reży­se­ro­waną przez pol­skich entu­zja­stów show-biz­nesu w sutan­nach.

Wielka nuda z tego wieje Jedyna nadzieja w tym, że naro­dzone tu dzieci, nie­chciane przez kościół, będą go omi­jać.

Wszystkie wpisy Mariana

KLIKNIJ TUTAJ

http://studioopinii.pl/marian-marzynski-super-mega-odpust/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.