Uncategorized

SŁUŻBA POLSCE

Marian Marzynski

 

Wcza­sie Bre­xitu oglą­da­łem w tele­wi­zji demon­stra­cję w cen­trum Lon­dynu; dziew­czyna trzy­mała trans­pa­rent z napi­sem: Nie jestem Bry­tyjką. Jestem Euro­pejką.

Wyobra­zi­łem sobie inną dziew­czynę w War­sza­wie z napi­sem: Nie jestem Polką. Jestem Euro­pejką i pod­cho­dzącą do niej tajną agentkę PiS (wiem, że takich jesz­cze nie ma):

— Pro­szę pani, żyjemy w demo­kra­cji, wiec może się pani wypo­wia­dać jak chce, chcia­ła­bym jed­nak zasu­ge­ro­wać, żeby prze­su­nęła się pani w głąb chod­nika, ina­czej trudno nam będzie zapew­nić pani bez­pie­czeń­stwo.

Po chwili do naszej demon­strantki pod­cho­dzi kobieta w śred­nim wieku.

— Nie podoba się pani Pol­ska? To won stąd!

Następny obraz: bojówka pisow­ska wypro­wa­dza dziew­czynę z tłumu.

Spo­glą­dam na ekran TVN: dzien­ni­karka bie­gnie za posłem więk­szo­ścio­wym i zadaje mu pyta­nia o jakąś przed chwilą eks­pre­sowo prze­gło­so­waną ustawę; więk­szo­ściowy odpo­wiada, że nie ma wie­dzy, że nie zapo­znał się, że należy zwró­cić się do kie­row­nic­twa par­tii, a każde z tych zdań koń­czy dwoma sło­wami: służę Pol­sce.

Pol­skie media prze­stały mnie inte­re­so­wać: ile można mię­dlić, że demo­kra­cja jest zagro­żona gdy demo­kra­cja ma się dobrze; demo­kra­tyczna więk­szość wybrała co chciała.

Zagro­żony jest Polak, który jak więk­szość bry­tyj­ska, jak Węgier, glo­su­jący na Orbana, jak Ame­ry­ka­nin wie­rzący, że za sprawą miliar­dera o świń­skich oczach zabrana mu do Chin praca zosta­nie mu zwró­cona, że Mek­syk zbu­duje mur, a Sau­dyj­czycy będą pła­cić za każ­dego ame­ry­kań­skiego żoł­nie­rza, każdy kara­bin, czołg i samo­lot; Polak, który uwie­rzył, że ktoś wresz­cie tej leżą­cej dotych­czas w gru­zach Pol­sce — będzie słu­żył,

Demo­kra­tyczny wyborca, który odory poli­tyczne wącha w inter­ne­to­wym klo­ze­cie.

Wszystkie wpisy Mariana

KLIKNIJ TUTAJ

Artykul ukazal sie na portalu Studio Opinii

http://studioopinii.pl/marian-marzynski-sluze-polsce/

Kategorie: Uncategorized

2 odpowiedzi »

  1. Panie
    gdyby Polska robiła Polexit to taki transparent mialby sens ,a tak ot tak sobie ktos wychodzi i pokazuje napis nie jestem ,jestem europejką to nie bardzo wiadomo by było o co jej chodzi.Czy dobrze sie stało ze pis wygrał nie wiem.Natomiast dobrze ze po dostało nauczkę.Jezdził Pan troche po świecie to wymagać sie powinno wiecej od Pana obiektywności,Ja widzę roznice miedzy komuną a dzisiaj,ci którzy krzyczą precz z komuną ,za komuny mieli by szanse krzyknąć tylko raz,potem by juz im nie było śmiesznie.Moj Tato miał na utrzymaniu troje dzieci i wyrzucony został z pracy w 1968 mimo ze w nic sie nie angażował i nie był nigdy towarzyszem ,a jak to wyglądało u Pana?

  2. Nie uzywaj terminu”swinskie oczy”mozesz obrazic Muzulmanow

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.