Uncategorized

Zielonoswiatkowscy – Dlaczego powinniśmy stanąć za Izraelem?

 

israel-flagIzrael jest krajem, o którym Bóg mówi – jednoznacznie, proroczo i wielokrotnie w Biblii – „To należy do mnie”. Bóg mówi o Izraelu w sposób, w jaki nie odnosi się do żadnego innego narodu na ziemi. Izrael został ustanowiony, aby być światłem dla pogan.

Kościół na początku swego istnienia był praktycznie całkowicie żydowski i tak pozostało do momentu, gdy Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać. Ostatecznie dotarła do Antiochii, gdzie powstała pierwsza społeczność nie-żydowska, Antiochii która stała się bazą z której Ewangelia rozprzestrzeniła się na cały świat. W Liście do Rzymian, rozdziały od 9 do 11, apostoł Paweł zajmuje się sprawą narodu izraelskiego w świetle Bożego zamysłu i celu dla Izraelitów. Te trzy rozdziały praktycznie same w sobie są wykładnią teologii biblijnej odnośnie Bożego planu dla narodu izraelskiego. Izraelici byli „pierwocinami”… „pierwszymi ludźmi” (przez Abrahama), z którymi Bóg zawarł przymierze. Potem przekazali bogactwo tej prawdy światu, i to z nich, według ciała, wywodzi się Chrystus. Słowo Boże nazywa Izraelitów „korzeniem”, a pogan „gałęziami”. Przypomina nam, że choć z powodu niewiary „niektóre z gałęzi zostały odłamane a ty zostałeś na ich miejsce wszczepiony” nie powinniśmy wynosić się i chełpić z tego powodu, lecz żyć w bojaźni, „jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie.” Gdy pełnia pogan wejdzie do Kościoła, „cały Izrael będzie zbawiony” (Rzym. 11,16-27).

 

Żyjemy w przełomowym momencie historii, co obliguje nas – wierzących w Jezusa Chrystusa – do stanięcia za Izraelem. Pan może przyjść w każdej godzinie. Nie możemy zajmować biernej postawy wobec proroctwa. Pismo Święte wzywa nas do gorliwej modlitwy, wstawiania się i usługiwania zgodnie ze słowami Zbawiciela, który powiedział, że nie naszą rzeczą jest spekulować kiedy nastapi koniec; do nas należy pilnowanie spraw Królestwa Bożego aż On przyjdzie (Łuk. 19, 13).
To nie jest polityka, to jest Boże Słowo… ale polityczne konsekwencje tego są bardzo dramatyczne. Pismo Święte mówi, że nadejdzie czas, kiedy wszystkie narody świata zwrócą się przeciwko Izraelowi. Prawdopodobieństwo, iż nastąpi to za naszych czasów jest na tyle wysokie, że konieczne jest uświadomienie sobie dlaczego mamy stanąć dziś w modlitwie za Izraelem.

 

OSIEM POWODÓW, BY STANĄĆ ZA IZRAELEM

 

1.         Każdy wierzący został wezwany do tego, by umieścić Żydów wysoko w swojej hierarchii wartości i przynosić Bogu dziękczynienie za Jego dzieło, które dokonało się przez ten naród.

 

Zrozumienie poświęcanej narodowi izraelskiemu uwagi wiąże się ze zrozumieniem Bożego porządku i tego, co Bóg na ten temat powiedział; dotyczy to i narodu, i ziemi.

 

 • Każdy wierzący został wezwany do tego, by umieścić Żydów wysoko w swojej hierarchii wartości, ponieważ tak czyni Bóg.
 • Pan wybrał naród… Rozpoczął od wyboru człowieka o imieniu Abraham. Pan powiedział, że przez nasienie Abrahama (który razem z Sarą zrodził dziecko obietnicy, Izaaka) wszystkie narody na ziemi będą błogosławione… każdy człowiek będzie miał dostęp do błogosławieństwa Wszechmocnego Boga.
 • W I Księdze Mojżeszowej 12, 3 Pan zawiera przymierze z Abrahamem i mówi: „Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę

–   Odnosi się to nie tylko do narodu (do Żydów), ale i do kraju (do Izraela)

–   Bóg osądzi narody za ich decyzje, tak jak sądzi poszczególnych ludzi.

 

 • Pan wybrał dla Swoich celów „Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen” (Rzym. 9,4)

–   Synostwo: Boży wybór nasienia Abrahama jako naród

–   Chwała: widzialna obecność objawiającego się ludziom Boga

–   Przymierza: zobowiązania ze strony Boga

 

Przymierze Abrahamowe. Bóg mówi: Dam ci naród i ziemię, i poprzez twoje nasienie wszystkie narody na ziemi będą błogosławione (I Mojż. 17).

Przymierze Mojżeszowe. Bóg nadaje prawo, które jest narzędziem dydaktycznym prowadzącym nas do Chrystusa: odkupienie przez krew Baranka.

Nowe Przymierze. W Księgach Jeremiasza i Ezechiela Bóg mówi: Nadchodzi dzień, gdy zawrę z wami nowe przymierze i dam wam nowego Ducha (Jer. 31,33; Ezech. 36,26)

 

 • Największy Dar: cudowny dar Jezusa dla ludzkości. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna Swego jednorodzonego… Dał Go przez Żydów i przyszedł na świat jako Żyd. Sam Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział: „Zbawienie pochodzi od Żydów”.

 

Tak więc Pismo Święto mówi jednoznacznie: mamy do czynienia z korzeniem wszystkiego, co wiąże się z Bożym objawieniem się ludzkości. Dowodem na to jest samo istnienie narodu izraelskiego i odrodzenie się państwa Izrael. Dzisiaj walka toczy się o Jerozolimę, o Izrael, o obecność Żydów w tym regionie i ich prawo do posiadania ziemi. Niewiele krajów jest gotowych opowiedzieć się jednoznacznie po stronie Żydów i Izraela, lecz Biblia mówi, że Bóg będzie błogosławił tym, którzy to zrobią.

 

2.         Nasze miejsce w obecnym porządku Boga nierozerwalnie łączy nas z Izraelem jako narodem, a tym samym z ziemią Izraela według Słowa.

 

Kiedy naszą ufność składamy w Odkupicielu, który przyszedł przez Żydów, dołączamy do linii tych, którzy zaufali Bogu według Jego objawionej łaski i odkupieńczego dzieła.

 

 • Pismo Święte mówi, że w duchowej rzeczywistości, kiedy przyjmujesz Pana stajesz się Żydem (Rzym. 2,28-29; Gal. 3,26-29).
 • Jeśli jesteś wierzący, nie możesz być posłuszny Słowu jednocześnie zachowując bierną postawę wobec Żydów i Izraela.

 

3.         Boże unikalne deklaracje odnośnie ziemi Izraela nigdy nie zostały unieważnione:

 

 • 3 Mojżeszowa 25, 23 – ziemia należy do Pana i pozostaje w Jego dyspozycji: „Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie…
 • 5 Mojżeszowa 32, 43 – „Wysławiajcie, narody, lud jego… ziemię swoją i lud oczyści z grzechu
 • 2 Kronik 7, 20 – Bóg mówi, że jeśli lud odwróci się od Niego „to wykorzenię Izraela z mojej ziemi, którą im dałem
 • Psalm 85, 2-3 – „Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy.”
 • Izajasza 8, 8 – Ta ziemia należy do Boga Ojca i jest ziemią Jego Mesjasza: „a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o Immanuelu!
 • Jeremiasza 2, 7 – Pan obwieszcza ludowi dlaczego nadejdzie strata i zniszczenie Jerozolimy: „Wprowadziłem was do ziemi ogrodów…, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością.”
 • Ezechiela 38, 16 – Bóg mówi do ludzi, którzy w czasach ostatecznych zwracają się przeciw Izraelowi. Mówi o konfrontacji, do jakiej dojdzie w Jego ziemi. „Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu…; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody…
 • Joela 1,6; 2,18; 3,7 – trzykrotnie w tej Księdze mowa jest o tym, ze ta ziemia należy do Pana. „Gdyż moją ziemię naszedł lud…”; „Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię…”; „zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.”
 • Ozeasza 9, 3 – Odnosi się to do rozproszenia Izraela: „Nie pozostaną w ziemi Pana; Efraim powróci do Egiptu, a w Asyrii jeść będą nieczyste pokarmy.”
 • Zachariasza 9, 16 – „W owym dniu Pan, ich Bóg, da im zwycięstwo i poprowadzi swój lud niby trzodę. Bo są jak drogie kamienie w ozdobnej koronie, co błyszczą światłem ponad Jego ziemią.” (BT)

 

Kiedy mówimy o Izraelu, mamy do czynienia z (1) kawałkiem ziemi, o którym Bóg wypowiada się jako o Swojej własności i z (2) Bożym narodem, któremu Bóg dał tę ziemię. Jest to sprawa pierwszej wagi dla Stwórcy Wszechrzeczy i nie podlega negocjacjom. Wypowiedziane przez Boga jedyne w swoim rodzaju słowa o Izraelu nigdy nie zostały cofnięte.

 

 • Ta ziemia nie tylko należy do Boga, lecz Bóg oddał tę ziemię w ręce Abrahama i jego potomstwa przez Izaaka na zawsze (I Mojż. 17, 7-8)
 • W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą… jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje…” (Iz. 54, 8-10)
 • Utrata władzy przez Izrael z powodu grzechu i rozproszenia nie zmieniła Bożego postanowienia, by ziemia należała do nich na zawsze (zob. Ez. 37,1-28).

4.          Konflikt, w jaki jest aktualnie uwikłany Izrael, nie został przez nich zainicjowany ani nie jest wynikiem ekspansjonizmu z ich strony.

 

Generalnie świat postrzega Palestyńczyków jako znajdujących się na przegranej pozycji, lecz Izrael jedynie broni ziemi nadanej mu w drodze umowy z 1917 roku, co zostało potwierdzone w 1948 roku przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych. Celem Palestyńczyków nie jest zapewnienie sobie ojczyzny, ale doprowadzenie do podziału Izraela. Dążąc do sterowania opinią publiczną przeciw Izraelowi, bogate, ościenne państwa arabskie nigdy nie udzielały schronienia uchodźcom palestyńskim. Większość ludzi na świecie o tym nie wie i nikt tego głośno nie mówi, ponieważ sympatie przesłonięte są przez inne siły.

 

5.         Stanięcie za Izraelem nie oznacza opowiedzenia się przeciw Arabom jako takim ani przeciw prawom Arabów zamieszkujących terytorium Izraela do pokoju, bezpieczeństwa i dostatniego życia.

 

Bóg nie jest wrogo nastawiony do żadnego narodu, a z pewnością nie do Arabów, którzy są potomkami Ismaela, drugiego z synów Bożego wybrańca Abrahama. Staniecie za Izraelem nie oznacza zajęcia postawy anty-arabskiej i wyzbycia się miłości do innych narodów.

 

6.         Nieustanne animozje miedzy państwami arabskimi nie mają jedynie podłoża politycznego, ale są wynikiem działania sił duchowych, które nie spoczną, póki Państwo Izrael nie przestanie istnieć.

 

Siły przeciwne Izraelowi to nie ludzie, którzy zwyczajnie nie lubią Izraela. Jesteśmy otoczeni duchowymi siłami, które wykraczają poza możliwości człowieka, siły, których nie można pokonać dzięki umiejętnej polityce lub sile perswazji. Siły te mogą być złamane przez modlitwę wstawienniczą, podczas której związywane są nadziemskie zwierzchności i władza.

 

7.         Ten sam duch, który stoi za tymi animozjami występuje w równej mierze przeciw chrześcijanom, co przeciw Żydom, by z czasem prześladować i jednych i drugich.

 

Tak jak Pismo Święte mówi, że jest dwóch świadków, którzy zostaną zabici w Jerozolimie (Obj. 11), tak dwóch świadków niosło świadectwo o Bogu w całej historii – Żydzi i chrześcijanie. Wrogość i animozje towarzyszyły wierzącym podobnie jak Izraelowi, ponieważ w świecie panuje duch przeciwny wszystkiemu co z Boga i wszystkiemu co z Nim się wiąże.

 

 • Bóg jako Stwórca – któremu należy się cześć
 • Bóg jako Sędzia – przed którym trzeba zdać sprawozdanie
 • Bóg jako Odkupiciel – który objawił się przez Swojego Syna, Jezusa
 • Bóg jako twórca prawa dla całej ludzkości – przed którym należy prowadzić prawe życie.

 

8.           Wyznaczone nam przez Pismo Święte i Bożą obietnicę zadanie to odważne stanięcie we wierze, ufna modlitwa wstawiennicza i wsparcie.

 

Jesteśmy powołani, aby stanąć dzisiaj za Izraelem, ponieważ możliwe, że jest to ostatnia godzina. Pan powołał nas, byśmy byli ludźmi żyjącymi zgodnie z moralnymi i biblijnymi standardami, żyjącymi mądrze i znającymi Jego Słowo. On wynagrodzi tych, którzy będą wiernie stać po stronie ziemi, którą Bóg nazywa Swoją (Psalm 122, 6).

 

DZIAŁANIA, KTÓRE MOŻNA PODJĄĆ, ABY „STANĄĆ ZA IZRAELEM”

 

 • Słuchaj wiarygodnych informacji, unikaj fanatyzmu i nie pozostawiaj „pustych plam”. Rozpoznawaj charakter popularnych doniesień prasowych. Podchodź do nich z ostrożnością, ale bez paranoi. Zapoznaj się z podstawami historii Bliskiego Wschodu oraz staraj się zrozumieć ubiegły wiek.
 • Podejmij wiernie wezwanie Pisma Świętego do modlitwy o pokój dla Jeruzalemu (Ps. 122, 6) i módl się, aby nasz kraj postępował zgodnie z I Mojż. 12, 1-3… „„Będę błogosławił błogosławiącym tobie…”
 • Z modlitwą rozważ odwiedzenie Izraela, jako wyraz praktycznego wsparcia.
 • Bądź przyjaźnie nastawiony do Żydów, dając tym dowód na to, że Ty, jako chrześcijanin, stoisz za Izraelem zgodnie z poleceniem Pisma Świętego.
 • Potępiając ataki terrorystyczne radykalnych muzułmanów, okazuj jednocześnie uprzejmość pozostałym.

 

Podejmij działanie w tym jakże strategicznym czasie. Wydarzenia, których jesteśmy dzisiaj świadkami są bardzo bliskie wypełnieniu się Słowa, że wszystkie narody zwrócą się przeciwko Izraelowi i przeciwko tym, którzy stoją po jego stronie.

 

Ostateczną kwestią będzie „Kto jest za Chrystusem i Jego drogami, a kto nie?”. Pan powołał nas do tego, abyśmy poruszali narody i stali na straży moralności i przekonań biblijnych w trudnych czasach … a takie nastały.

Przyslal Jerzy  Grym

reunion 69

 

 

http://www.nowezycie.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189%3Adlaczego-powinnimy-stan-za-izraelem&catid=23%3Aartykuly&Itemid=40&lang=pl

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.