Polityka

Den enorma skillnaden mellan israeliska och palestinska ledare / Ogromna różnica między przywódcami izraelskimi i palestyńskimi

Tlumaczenie na polski jest pod artykulem

Mosab Hassan Yousef

 

Mosab Hassan Yousef föddes år 1978 i Ramallah, som son till Shejk Hassan Yousef, en av Hamas grundare. Efter att ha medverkat i antiisraeliska aktiviteter greps han av den israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet. När han sattes i fängelse bestämde han sig först för att bli en dubbelagent. Efter att han såg den enorma skillnaden mellan Israel och Hamas agerande tjänstgjorde han som nyckelagent för den israeliska säkerhetstjänsten och fortsatte med det i tio år.

Yousefs historia berättas i bästsäljaren från 2010, „Son of Hamas, A Gripping Account of Terror, Betrayal, Political Intrigue, and Unthinkable Choices”, som har blivit översatt på många språk. Filmen „The Green Prince”, som berättar hans historia släpptes år 2014. Yousef konverterade till kristendomen och bor nu i USA där han blev beviljad asyl år 2010.

Denna intervju ägde rum den 27 september 2017, två dagar efter att Yousef talade – under bevakning och skydd av FN – vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève (UNHRC). Under vårt samtal upprepade han flera av de uttalanden han gjorde vid UNHRC.


„Hamas, som jag känner till mycket väl, är en ideologisk och politisk organisation som ser extremt våld som ett sätt att uppnå sina politiska mål” sa Yousef.

„Under 2000-talet bör en individ eller grupp som försöker uppnå sina mål med våldsamma resurser inte legitimeras av någon. Enligt min definition är Hamas en terrororganisation.

Jag har sett hur radikalt annorlunda demokratiska Israel agerar jämfört med Hamas och Fatah. Hamas lever fortfarande på 600-talet, något Europa inte ens kan förstå. Under åren har jag insett att Hamas, på grund av sina religiösa åsikter, inte kan sluta fred med Israel. Deras tolkning av islam kräver att endast vapenvila med icke-troende är en möjlighet, inte fred. En sådan vapenvila kan inte hålla i sig längre än 15 år. Ingen politisk lösning kommer någonsin att tillfredsställa Hamas i det långa loppet. Det handlar inte om gränser, utan om vem som tror på deras gud och vem som inte gör det. Hamas måltavla är inte bara Israel, utan de vill också att islam ska få kontroll över alla icke-troende.”

När det gäller Palestinska Myndigheten hävdade Yousef att de inte är valda av det palestinska folket. Tvärtom är de självutpekade och inte ansvariga för sitt folk. Som bevis på detta påvisade han Palestinska Myndighetens fortgående brott mot de mänskliga rättigheterna.

Yousef citerade det han sagt om Palestinska Myndigheten vid UNHRC:

„Faktum är att den palestinska individen och dess mänskliga utveckling är det minsta problemet. Ni kidnappar palestinska studenter från universitetscampus och torterar dem i era fängelser. Ni torterar era politiska rivaler. Det palestinska folkets lidande är konsekvensen av era själviska politiska intressen. Ni är det palestinska folkets största fiende.”

Yousef påpekade: „Jag har ofta sagt att Israeler bryr sig mer om palestinierna än Fatah och Hamas.” Han tillade: „Jag tror inte att den våldsamma palestinska kampen är berättigad.” På ett annat möte i Schweiz påpekade han att varken Hamas eller Abbas har något intresse av att få ett slut på konflikten eftersom den gör att de genom sina olika organisationer kan fortsätta motta flera miljarder dollar.

Angående det mer generella problemet med Islam noterade Yousef:

„Jag föddes som muslim, det var inte mitt val. Islam har en ambitiös troslära som innefattar våld. Jag är helt emot detta våld. Mord i Allahs namn är ett större problem med islam som västerländska samhällen inte inser. Den västerländska politiska korrektheten är befrämjande för islamistisk terror. Jag vill inte att islam ska kollapsa, men jag vill motsätta mig våld i vår tid. Jag tror att en ny generation av muslimer måste lära sig om kärlek istället för hat.

Jag bestämde mig för att konvertera till kristendomen, en religion som muslimer ser negativt på. Kristendomen hjälpte mig att älska min nästa. Israel och Väst älskar livet, Hamas och Fatah glorifierar döden. Det är ännu en anledning till att det är så svårt att förhandla. Hur finner man ett gemensamt intresse när man kommer från så vitt skilda värderingssystem?”

Vad gäller fred mellan Israel och palestinierna säger Yousef:

„Det palestinska folket är mycket trött. De har blivit missledda av de palestinska ledarna med falska förhoppningar om statsgränser, självständighet och självbestämmande. Det är dags för det palestinska folket att inse till slut att Israel finns på riktigt, och att landets säkerhet i regionen inte får komprometteras.

Palestinierna måste börja prioritera. Är ett politiskt mål verkligen deras största prioritet? Om de väljer att luras av ledarskapet kommer deras öde innebära fortsatt lidande, smärta och elände. Prioriteringarna kan också vara opolitiska: att utveckla ekonomin, arbeta för bättre utbildning, ökade individuella rättigheter, förbättrad sjukvård och uppgraderad infrastruktur. För att det ska hända måste palestinierna bli proaktiva.

I så fall kan Israel och resten av världen hjälpa de matt förbättra deras städer och byar. Detta skulle låta dem utveckla inte bara en bättre ekonomi och medicinska institutioner. Det skulle också göra det möjligt för det palestinska folket att bygga broar med resten av världen. Detta verkar vara en mycket bättre prioritet än att eftersträva politiska mål som ålagts av korrupta politiker som inte bryr sig om sitt folks öde.”

På frågan om han kommer att starta en rörelse skrattade Yousef och sa:

„Jag funderar inte på att starta en rörelse, inte heller tillhör jag någon organisation. Jag är en individ som inte representerar någon. Därför talar jag för mig själv, baserat på min egen erfarenhet. Och om du frågar vad mitt huvudforum är så är det framför allt mina drömmar. Hela en människas existens är inte mer än en individuell dröm.”

https://sv.gatestoneinstitute.org/11983/intervju-mosab-hassan-yousef


TLUMACZENIE GOOGLA

Mosab Hassan Yousef urodził się w 1978 r. W Ramallah, syn szejka Hassana Yousefa, jednego z założycieli Hamasu. Po dołączeniu do działań antyizraelskich został aresztowany przez izraelską służbę bezpieczeństwa Shin Bet. Kiedy był w więzieniu, po raz pierwszy postanowił zostać podwójnym agentem. Widząc ogromną różnicę między działaniami Izraela i Hamasu, służył jako kluczowy agent izraelskiej służby bezpieczeństwa i kontynuował ją przez dziesięć lat.

Historia Yousefa opowiedziana jest w bestsellerze z 2010 r. „Syn Hamasu, Gapiącym rachunku terroru, zdradzie, politycznej intrydze i niewybaczalnych wyborów”, który został przetłumaczony na wiele języków. Film „Zielony książę”, który opowiada jego historię, został wydany w 2014 roku. Yousef nawrócił się na chrześcijaństwo, a obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie otrzymał azyl w 2010 roku.

„Hamas, jak dobrze wiem, jest ideologiczną i polityczną organizacją, która widzi skrajną przemoc jako sposób na osiągnięcie swoich celów politycznych” – powiedział Yousef.Wywiad odbył się 27 września 2017 r., Dwa dni po tym, jak Yousef przemawiał – pod nadzorem i ochroną ONZ – na Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie (UNHRC). Podczas naszej rozmowy powtórzył kilka oświadczeń, które złożył w UNHRC.

„W XXI wieku jednostka lub grupa próbująca osiągnąć swoje cele przy użyciu brutalnych zasobów, nie powinna być przez nikogo legitymizowana.” Zgodnie z moją definicją Hamas jest organizacją terrorystyczną.

Widziałem, jak radykalnie różni się demokratyczny Izrael w porównaniu z Hamasem i Fatahem. Hamas nadal żyje w XIX wieku, czego Europa nawet nie rozumie. Z biegiem lat, zdałem sobie sprawę, że Hamas, z powodu swoich przekonań religijnych, nie może zawrzeć pokój z Izraelem. Ich interpretacja islamu wymaga jedynie rozejm z niewierzącymi jest szansą, a nie pokój. Takie zawieszenie broni nie może trwać dłużej niż 15 lat. Żadne polityczne rozwiązanie nigdy nie zaspokoi Hamasu na dłuższą metę. Nie chodzi o granice, ale o to, kto wierzy w ich boga, a kto nie. target Hamas jest nie tylko Izrael, ale także chcą Islam mieć kontrolę nad wszystkimi niewierzącymi „.

Jak dla Autonomii Palestyńskiej twierdził Yousef nie są wybierani przez Palestyńczyków. Przeciwnie, są oni samozwańczymi i nie ponoszą odpowiedzialności za swoich ludzi. Na dowód tego zademonstrował ciągłe łamanie praw człowieka przez Autonomię Palestyńską.

Yousef zacytował to, co powiedział o Autonomii Palestyńskiej w UNHRC:

„Faktem jest, że palestyński indywidualne i ich ludzki rozwój jest najmniejszym problemem. Ty porwać palestyńskich studentów kampusu uniwersyteckiego i torturować je w więzieniach. Jesteś torturowanie swoich przeciwników politycznych. Cierpienie narodu palestyńskiego jest konsekwencją swoich egoistycznych interesów politycznych. Jesteś Największy wróg narodu palestyńskiego. „

Yousef zwrócił uwagę: „Często mówiłem, że Izraelczycy bardziej troszczą się o Palestyńczyków niż Fatah i Hamas”. Dodał: „Nie uważam, że brutalna walka palestyńska jest uzasadniona”. Podczas innego spotkania w Szwajcarii wskazał, że ani Hamas, ani Abbas nie są zainteresowani zakończeniem konfliktu, ponieważ pozwala im on nadal otrzymywać miliardy dolarów za pośrednictwem różnych organizacji.

Odnosząc się do bardziej ogólnego problemu islamu, Yousef zauważył:

„Urodziłem się muzułmaninem, to nie był mój wybór. Islam ma ambitny credo udziałem przemocy. Jestem całkowicie przeciw tej przemocy. Morderstwo w imię Boga jest większy problem z islamem, że społeczeństwa zachodnie nie zdają sobie sprawy. Western Poprawność polityczna jest promowanie dla islamskiego terroru. nie chcę, aby zwinąć islam, ale chcę mówić przeciw przemocy w naszych czasach. Myślę, że nowa generacja muzułmanów muszą nauczyć o miłości, a nie nienawiści.

Postanowiłem nawrócić się na chrześcijaństwo, religię, którą muzułmanie negatywnie postrzegają. Chrześcijaństwo pomogło mi pokochać bliźniego. Izrael i Zachód kochają życie, Hamas i Fatah gloryfikują śmierć. Jest jeszcze jeden powód, dla którego negocjacje są tak trudne. Jak znaleźć wspólny interes, skoro pochodzisz z tak różnych systemów wyceny?

Jeśli chodzi o pokój między Izraelem a Palestyńczykami, Yousef mówi:

„Palestyńczycy są bardzo zmęczeni. Zostali wprowadzeni w błąd przez przywódców palestyńskich z fałszywymi nadziejami granic państwowych, suwerenności i samostanowienia. Jest czas na naród palestyński uświadomić sobie w końcu, że Izrael jest za prawdziwe, i że bezpieczeństwo kraju w regionie nie jest zostać skompromitowanym.

Palestyńczycy muszą zacząć priorytetyzować. Czy cel polityczny naprawdę jest ich głównym priorytetem? Jeśli zdecydują się dać się zwieść przywództwu, ich przeznaczenie będzie oznaczać ciągłe cierpienie, ból i nędzę. Priorytety mogą być również opolityczne: rozwój gospodarki, praca na rzecz lepszej edukacji, zwiększenie praw jednostki, lepsza opieka zdrowotna i ulepszona infrastruktura. Aby tak się stało, Palestyńczycy muszą stać się aktywni.

W takim przypadku Izrael i reszta świata może pomóc matom w poprawie ich miast i wsi. Pozwoli im to na rozwój nie tylko lepszej gospodarki i instytucji medycznych. Pozwoliłoby to także Palestyńczykom budować mosty z resztą świata. To wydaje się być znacznie lepszym priorytetem niż realizacja celów politycznych narzuconych przez skorumpowanych polityków, którzy nie dbają o los swoich obywateli. „

Na pytanie, czy rozpocznie ruch, Yousef roześmiał się i powiedział:

„Nie myślę o rozpoczęciu ruchu, nie należę do żadnej organizacji, jestem osobą, która nikogo nie reprezentuje, dlatego mówię sama za siebie, na podstawie własnego doświadczenia, a jeśli pytasz jakie jest moje główne forum, to jest to ponad wszystkimi moimi marzeniami Istnienie ludzkiej istoty jest niczym innym jak indywidualnym snem. „

Kategorie: Polityka

3 odpowiedzi »

  1. Może warto załączyć przekład na hebrajski, na przykład? Bo rozumiem że polski zbyt trywialny.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.