Uncategorized

Akiba Rubinstein,

Znalazl Misiu

.mis

cropped-cropped-12401_372766541624_372764146624_4316281_7761944_n21.jpg

Urodził się jako dwunaste z czternaściorga dzieci ubogiej żydowskiej rodziny. Studiował w szkole talmudycznej w Białymstoku, jednocześnie grywał w szachy i odnosił w tym coraz większe sukcesy.

rubinstein

 W 1909 roku zamieszkał w Warszawie, pracując w Warszawskim Towarzystwie Zwolenników Gry Szachowej. Przez pierwsze 30 lat XX wieku Rubinstein należał do czołówki szachistów na świecie. W 1912 wygrał pięć wielkich turniejów m.in. w Warszawie, San Sebastian, Wrocławiu, Wilnie, w latach 1918-1931 wygrał 11 turniejów międzynarodowych. Po 1931 r. szachista popadł w rozstrój nerwowy i rozpoczął leczenie w Belgii, tam ukrywany był podczas okupacji w szpitalu Jeane’a Titeca w Brukseli. Ostatnie lata życia Rubinstein spędził w przytułku, w kompletnym zapomnieniu, zmarł w 1961 r. w Antwerpii. Europejska Unia Szachowa ogłosiła rok 2012 „Rokiem Akiby Rubinsteina”. 

Festiwal im. Akiby Rubinsteina: trzystu szachistów w Polanicy Zdroju

Ok. 300 sza­chi­stów weź­mie udział w 49. Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­wa­lu im. Akiby Ru­bin­ste­ina, który 16 sierp­nia roz­pocz­nie się w Po­la­ni­cy Zdrój. Za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wać będą w sied­miu tur­nie­jach, m.​in. ar­cy­mi­strzow­skim ze śred­nim ran­kin­giem FIDE 2511.

Jak po­in­for­mo­wał dy­rek­tor im­pre­zy Rafał Siwik, w tur­nie­ju ar­cy­mi­strzow­skim wy­star­tu­je 10 sza­chi­stów, m.​in. mistrz Pol­ski z 1997 i 2001 roku Ro­bert Kem­piń­ski (KSz Po­lo­nia War­sza­wa), Alek­san­der Miśta (MLKS Ostró­dzian­ka Ostró­da), Woj­ciech Mo­ran­da (KSz Sti­lon Go­rzów Wlkp.). Par­tie roz­gry­wa­ne będą w Te­atrze Zdro­jo­wym.

– Na ku­ra­cju­szy i tu­ry­stów cze­ka­ją także po­ka­zy ży­wych sza­chów, sy­mul­ta­ny, tur­nie­je sza­chów szyb­kich i bły­ska­wicz­nych. Wstęp na za­wo­dy jest bez­płat­ny – dodał Siwik.

Fe­sti­wal jest naj­star­szą im­pre­zą sza­cho­wą w Pol­sce. Akiba Ru­bin­ste­in uro­dził się w 1882 roku w Sta­wi­skach. Był mocno zwią­za­ny z Ło­dzią i w 1904 roku zdo­był mi­strzo­stwo tego mia­sta. Lata 1907-12 to pasmo suk­ce­sów za­wod­ni­ka ży­dow­skie­go po­cho­dze­nia. W 1912 roku wy­grał pięć mię­dzy­na­ro­do­wych tur­nie­jów: w San Se­ba­stian, Piesz­cza­nach, Wro­cła­wiu, War­sza­wie i Wil­nie.

Przez całe życie Ru­bin­ste­in bo­ry­kał się z cho­ro­bą umy­sło­wą, cier­piał na an­tro­po­fo­bię, czyli lęk przed ludź­mi. Zda­wał sobie spra­wę ze swo­ich za­bu­rzeń psy­chicz­nych i wal­czył z nimi z róż­nym skut­kiem. Zmarł w 1961 roku w An­twer­pii.

Niesmiertelna partia

KLIKNIJ TUTAJ

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.