Uncategorized

Rusza Festiwal Kultury Żydowskiej “Warszawa Singera”

Teatr Ży­dow­ski w War­sza­wie – Mał­go­rza­ta Gen­dlek / Agen­cja Ga­ze­ta

Fe­sti­wal jest świę­tem kul­tu­ry ży­dow­skiej. W jego trak­cie każdy po­wi­nien zna­leźć coś dla sie­bie. Gołda Ten­cer – twór­czy­ni i sze­fo­wa fe­sti­wa­lu – po­pro­szo­na o wska­za­nie naj­cie­kaw­szych wy­da­rzeń, od­po­wie­dzia­ła, że wszyst­kie są wy­jąt­ko­we. Pe­reł­ką może być jed­nak kon­cert fi­na­ło­wy Da­vi­da D’Or z ze­spo­łem. To ar­ty­sta ob­da­rzo­ny nie­po­wta­rzal­nym gło­sem, obej­mu­ją­cym czte­ry okta­wy. Swoim śpie­wem za­chwy­ca. Wy­stę­po­wał na naj­zna­ko­mit­szych sce­nach ope­ro­wych i fil­har­mo­nicz­nych świa­ta.

Ko­lej­ną wartą po­le­ce­nia im­pre­zą bę­dzie kon­cert kan­to­rów, który już tra­dy­cyj­nie za­in­au­gu­ru­je ży­dow­ski fe­sti­wal. Tym razem w Sy­na­go­dze No­ży­ków wy­stą­pią: Moshe Fi­shel, Avra­ham Kir­shen­baum, Ela­zar Vi­no­grad oraz Je­ru­sa­lem Can­tors Choir. Nie można za­po­mnieć także o wspa­nia­łych spek­ta­klach, wśród któ­rych jest “Robot Pla­net” izra­el­skie­go twór­cy Shmu­ela Sho­ha­ta. To sztu­ka in­spi­ro­wa­na “Baj­ka­mi ro­bo­tów” Sta­ni­sła­wa Lema.

No­wo­ścią te­go­rocz­nej im­pre­zy bę­dzie Sin­ger Jazz Fe­sti­wal. W ra­mach tej czę­ści fe­sti­wa­lu bę­dzie można po­słu­chać kon­cer­tu Da­niel Zamir Qu­ar­tet. Ko­lej­ną atrak­cją bę­dzie wy­stęp Jor­go­sa Sko­lia­sa z Ka­pe­lą ze Wsi War­sza­wa w Ko­ście­le Wszyst­kich Świę­tych.

Dawid Szur­miej jeden z or­ga­ni­za­to­rów za­uwa­ża, że fe­sti­wal War­sza­wa Sin­ge­ra z roku na rok cie­szy się coraz więk­szym po­wo­dze­niem. – Na pierw­szych edy­cjach lu­dzie przy­cho­dzi­li na te naj­bar­dziej po­pu­lar­ne rze­czy, naj­bar­dziej za­pa­da­ją­ce w pa­mię­ci. Póź­niej za­czę­li przy­cho­dzić do te­atru, na spo­tka­nie li­te­rac­kie, warsz­ta­ty – mówi Dawid Szur­miej.

– Bar­dzo nas cie­szy, że udało się za­szcze­pić od­bior­com tego ducha kul­tu­ry ży­dow­skiej, którą War­sza­wa daw­niej była prze­peł­nio­na i którą dziś na nowo w sto­li­cy od­ży­wa – do­da­je Szur­miej.

Fe­sti­wa­lo­we im­pre­zy w więk­szo­ści będą od­by­wa­ły się w Te­atrze Ży­dow­skim i Au­striac­kim Forum Kul­tu­ry, w re­jo­nie pl. Grzy­bow­skie­go i ul. Próż­nej. Fe­sti­wal rusza 23 i po­trwa do 31 sierp­nia. In­for­ma­cje na temat przy­go­to­wa­nych atrak­cji można zna­leźć na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.​festiwalsingera.​pl Or­ga­ni­za­to­rem fe­sti­wa­lu jest Fun­da­cja Sha­lom.

http://m.onet.pl/wiadomosci/warszawa,gk6jm

Caly program znajdziesz jak

KLIKNIESZ TUTAJ

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d