Uncategorized

DZISIEJSZY STRAJK I ENCYKLIKA Z 1968 ROKU

Andrzej Koraszewski

Dziś w całym kraju odbyły się strajki i mani­fe­sta­cje prze­ciwko zmia­nie prawa o dopusz­czal­no­ści abor­cji. W apelu wzy­wa­ją­cym na spo­tka­nie czy­tamy:

 „Wzo­rem kobiet z Islan­dii, które 41 lat temu spa­ra­li­żo­wały swój kraj, robimy jed­no­dniowy pro­test ostrze­gaw­czy prze­ciwko usta­wie o zaostrze­niu PRAWA ABORCYJNEGO.

Tu cho­dzi o nasze zdro­wie fizyczne i psy­chiczne. Dzie­wu­chy ruszamy!

3 paź­dzier­nika nie idziemy do pracy/uczelni/szkoły. Ubrane na czarno wycho­dzimy na ulice naszego mia­sta wal­czyć o nasze prawa do god­nego życia!”

 strajkByć może warto przy­po­mnieć jak Kościół kato­licki wkro­czył na drogę mobi­li­zo­wa­nia wszyst­kich sił prze­ciwko nowo­cze­snej medy­cy­nie, prze­ciwko kobie­tom, prze­ciwko rodzi­nie. Przy­po­mi­nam dziś frag­menty roz­działu z wyda­nej 20 lat temu książki na temat wiary i seksu we współ­cze­snym świe­cie. Ten roz­dział doty­czy ency­kliki, która wyzna­czyła sta­no­wi­sko Kościoła wobec środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych i wobec abor­cji. Kon­se­kwen­cje przy­ję­cia tego sta­no­wi­ska widzimy dzi­siaj.

W lipcu 1968 roku papież Paweł VI ogło­sił ency­klikę Huma­nae vitae. Jak dowia­du­jemy się z pod­ty­tułu, doku­ment ten trak­tuje „o zasa­dach moral­nych w dzie­dzi­nie prze­ka­zy­wa­nia życia ludz­kiego”. We wstę­pie do tej ency­kliki Ojciec Święty o obo­wiązku prze­ka­zy­wa­nia życia ludz­kiego pisał:

Jeżeli w każ­dej epoce peł­nie­nie tego obo­wiązku sta­wiało przed sumie­niem mał­żon­ków trudne pro­blemy, to współ­cze­sny roz­wój spo­łe­czeń­stwa ludz­kiego spo­wo­do­wał takie prze­miany, że powstały nowe zagad­nie­nia, któ­rych Kościo­łowi nie wolno pomi­nąć mil­cze­niem, ponie­waż odno­szą się one do spraw tak ści­śle zwią­za­nych z życiem i szczę­ściem ludzi”.

Papież przy­po­mi­nał, że ist­nieją obawy aby „lud­ność świata nie powięk­szała się szyb­ciej, ani­żeli pozwa­lają na to sto­jące do dys­po­zy­cji zasoby (…)”. W punk­cie trze­cim ency­kliki Huma­nae vitae poja­wia się zna­mienne pyta­nie: „(…) czy, bio­rąc pod uwagę zarówno warunki współ­cze­snego życia, jak i zna­cze­nie sto­sun­ków mał­żeń­skich dla har­mo­nii i wza­jem­nej wier­no­ści mię­dzy mał­żon­kami nie nale­ża­łoby pod­dać rewi­zji obo­wią­zu­ją­cych dotąd zasad moral­nych, szcze­gól­nie jeżeli się zważy, że można je zacho­wać tylko za cenę wiel­kich, nie­kiedy hero­icz­nych poświę­ceń?”.

Paweł VI przy­po­mi­nał rów­nież, że jego poprzed­nik, Jan XXIII, w marcu 1963 roku powo­łał spe­cjalną Komi­sję, która miała na celu przed­ło­że­nie opi­nii i postu­la­tów doty­czą­cych zagad­nień życia mał­żeń­skiego. Wnio­ski tej Komi­sji zostały jed­nak odrzu­cone. Główną przy­czyną ich odrzu­ce­nia – czy­tamy w ency­klice – był fakt, że „(…) przed­ło­żono pewne środki i metody roz­wią­za­nia zagad­nie­nia, nie­zgodne z moralną nauką o mał­żeń­stwie, gło­szoną z nie­zmienną [pod­kre­śle­nie moje – A.K.] sta­now­czo­ścią przez Nauczy­ciel­ski Urząd Kościoła”.

Zda­niem nie­któ­rych obser­wa­to­rów debaty na temat dopusz­cze­nia środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych przez Kościół kato­licki ist­nieje głę­boki roz­dź­więk mię­dzy kon­sty­tu­cją pasto­ralną Dru­giego Soboru Waty­kań­skiego Gau­dium et spes a ency­kliką Huma­nae vitae. W samej ency­klice nato­miast odnaj­du­jemy stwier­dze­nia, że mamy tu do czy­nie­nia z pro­ce­sem kon­ty­nu­acji. Rów­nież pro­fe­sor John Noonan, doradca wspo­mnia­nej wcze­śniej komi­sji Dru­giego Soboru Waty­kań­skiego i gorący zwo­len­nik dopusz­cze­nia przez Kościół kato­licki środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych twier­dzi, że był to pro­ces kon­ty­nu­acji, uzna­jąc naj­wy­raź­niej, że wiel­kim osią­gnię­ciem ency­kliki Huma­nae vitae jest uzna­nie „odpo­wie­dzial­nego rodzi­ciel­stwa”, a więc samej idei pla­no­wa­nia rodziny.

Calosc TUTAJ

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.