Polityka

Wiadomosci z Izraela dzien po dniu 20.4 – 22.4


20 kwietnia 2020 r.


Duńskie Towarzystwo Biblijne wydało nowe tłumaczenie Pisma Świętego, zatytułowanego “Biblia 2020”, w którym usunięto z Nowego Testamentu wszystkie odnośniki do Izraela, za wyjątkiem jednego. Dotyczy to ponad 60 miejsc, w których słowo “Izrael” zastępiono słowem “Żydzi”, “ziemia Żydów” lub innymi wyrażeniami. Pozostawiono inne nazwy starożytne, takie jak np. Egipt.


Światowa Organizacja Syjonistyczna opublikowała specjalny raport ujawniający gwałtowny wzrost liczby przypadków antysemityzmu od momentu wybuchu pandemii koronawirusa. Wiceprzewodniczący Światowej Organizacji Syjonistycznej Jaakov Hagoel stwierdził: “Raport pokazuje, że plaga antysemityzmu już stała się złośliwą chorobą, która rozprzestrzeniania swoją truciznę na całym świecie. Widzieliśmy już to zjawisko w średniowieczu podczas epidemii Czarnej Dżumy. Jest to podżeganie przeciwko żydowskiej społeczności i fałszywe oskarżenie, że w jakiś sposób Żydzi stoją za tą obecną epidemią. Niemniej jednak będziemy zwalczać to śmiertelne zjawisko.” Antysemickie wyrażenia inspirowane koronawirusem przybierają formę tradycyjnej nienawiści do Żydów, wywodzącej się głównie ze skrajnie prawicowych środowisk.

W całym 2019 r. odnotowano 18% wzrost liczby gwałtownych incydentów antysemickich w porównaniu do 2018 r. (456 przypadków w 2019 r. w porównaniu z 387 w 2018 r.), w których zginęło 7 Żydów. Wzrost różnych przejawów antysemityzmu odnotowano w większości krajów na świecie. Zaatakowano co najmniej 53 synagogi (12%) oraz 28 domów kultury i szkół (6%). Nastąpił również wzrost zagrożeń zagrażających życiu (47%) oraz ataków na nieruchomości prywatne (24%). Według raportu, obecnie 41% Żydów w wieku 16-34 lat rozważa emigrację z Europy z powodu antysemityzmu. Antysemityzm jest głównym czynnikiem napędzającym żydowską emigrację, co jest tylko pogłębiane przez niewystarczające reakcje władz w tych państwach.

W Niemczech przełomowym atakiem antysemickim była strzelanina w synagodze w Halle z 9 października, która uzewnętrzniła wszystkie problemy. Niemiecka policja zarejestrowała 1 839 incydentów antysemickich (5 przypadków dziennie, a atak na Żyda co 3 dni), popełnionych w większości przez neonazistów i skrajnie prawicowych aktywistów. Ponadto badania wykazały, że wiedza o Holokauście w Niemczech nieustannie maleje.

W Stanach Zjednoczonych pojawiło się zupełnie nowe zjawisko, polegające na wzmożonych antysemickich atakach w postaci strzelanin z licznymi ofiarami, które są inspirowane ideologią prawicową, a także działalnością islamskich radykalnych ugrupowań. Coraz większym problemem staje się antysemityzm online. W Internecie rozpowszechniana jest antysemicka propaganda, łącząc ze sobą podobnie myślących radykałów.

Ogólnie rzecz biorąc, Europa stoi w obliczu ogólnego wzrostu rasizmu i ksenofobii.

Kraje arabskie – regionalne zawirowania zmarginalizowały kwestię palestyńską, powodując ogólny spadek antysemityzmu, który tradycyjnie jest wyrażany głównie w związku z Izraelem i konfliktem izraelsko-palestyńskim. Inne antysemickie steoretypy są zakorzenione w islamskiej literaturze religijnej i kazaniom wygłaszanym w meczetach.

Argentyna – w 2019 r. zarejestrowano około 1000 incydentów, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu do 2018 r. 90% z nich miało miejsce w sieciach społecznościowych. Do głównych incydentów należał fizyczny atak na rabina w Rosario i nazistowska parodia w szkole.

Australia – w 2019 r. zarejestrowano 225 incydentów, w tym 16 brutalnych ataków. Największą kategorię stanowiły nękanie i ataki słowne, z których większość wychodziła ze skrajnie prawicowych i neonazistowskich środowisk.

Austria – w 2019 r. zarejestrowano 172 incydentów, co stanowi spadek o prawie 26% w porównaniu z 2018 r. Większość incydentów było podważaniem Holokaustu i atakami na Izrael. Nasilenie działalności przez skrajnie prawicowe środowiska wpłynęło na wzrost ilości antysemickich wypowiedzi.

Brazylia – pośród 123 zarejestrowanych incydentów ponad połowa miała miejsce w mediach społecznościowych, głównie z powodu sympatii do nazizmu i innych skrajnie prawicowych poglądów. Wielokrotnie podczas antyizraelskich demonstracji pojawiały się antysemickie hasła.

Bułgaria – wiele incydentów miało miejsce podczas meczów piłki nożnej, jednak rząd podjął znaczne wysiłki w celu zwalczania antysemityzmu.

Chile – występuje głównie internetowy antysemityzm.

Czechy – utrzymuje się niski poziom, odnotowano jednak znaczny wzrost internetowego antysemityzmu, rozprzestrzeniającego głównie teorie spiskowe. Wywodzą się one ze skrajnie prawicowych i katolickich środowisk.

Francja – w 2019 r. zarejestrowano 687 incydentów antysemickich, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z 2018 r. Co zaskakujące, 60% wszystkich zarejestrowanych we Francji 1142 przestępstw z nienawiści rasowej, było incydentami antysemickimi. Incydenty związane z przemocą fizyczną wzrosły o 17%, a groźby słowne o 50%. Doszło do dwóch poważnych przypadków zbezczeszczenia żydowskich cmentarzy. W kontekście niepokojów społecznych wywołanych ruchem “żółtych kamizelek” odnotowano szereg incydentów antysemickich, w tym antysemityzm związany z Izraelem.

Grecja – liczba incydentów spadła. Dochodziło do ataków na pomniki upamiętniające Holokaust. Spośród wszystkich dziewięciu spraw ściganych za przestępstwa z nienawiści, dwie dotyczyły antysemickiej mowy nienawiści.

Hiszpania – antysemityzm jest związany z ruchem BDS i kampanią przeciwko Izraelowi.

Holandia – 182 zarejestrowane incydenty stanowią najwyższą liczbę w ciągu ostatnich 30 lat i wzrost o 35% w porównaniu z 2018 r. W mediach społecznościowych miało miejsce 127 incydentów. Odnotowano także wzrost o 126% ataków fizycznych i słownych.

Indie – antysemityzm w Indiach jest zjawiskiem w dużej mierze marginalnym, ale ostatnio wzrósł w wyniku dyskursu kilku hinduskich nacjonalistów, którzy gloryfikują nazizm i podważają Holocaust. Żydzi są często myleni z muzułmanami, w wyniku czego padają ofiarami napaści. Ponadto wśród niektórych grup indyjskich muzułmanów pojawił się islamski antysemityzm, co ma poważne konsekwencje dla azjatyckich muzułmańskich społeczności na Zachodzie.

Iran – irański reżim promuje antysemityzm. Wielu wysokich rangą przywódców duchownych promuje podważanie Holocaustu. Powszechnie promowane są teorie spiskowe przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym. Żydzi są przedstawiani jako wrogowie islamu, a zwłaszcza Iranu. Ponadto neonazistowskie strony internetowe promują nazistowską gloryfikację.

Kanada – odnotowano wzrost liczby incydentów, co stanowi utrzymanie trwającej od 4 lat tendencji wzrostowej. Głównym problemem jest akceptowany w mediach antysemityzm związany z Izraelem, a antyżydowskie teorie spiskowe stają się coraz bardziej widoczne w dyskursie publicznym.

Litwa – nacjonalistyczna narracja, która obejmuje gloryfikację nazistowskich bohaterów, negatywnie wpływa na pamięć o Holokauście, a w konsekwencji na żydowską społeczność.

Meksyk – liczba incydentów zmalała, szczególnie w mediach prasowych i telewizyjnych; jednak wzrosła w mediach społecznościowych, gdzie obecne jest podważanie Holokaustu, gloryfikacja nazizmu i krytyka Izraela.

Niemcy – odnotowano 1839 incydentów antysemickich, w porównaniu do 1799 incydentów w 2018 r. Nasilone działania internetowe skrajnie prawicowych środowisk, doprowadziły do ataku w Halle w październiku 2019 r. Pomimo poważnych wysiłków władz, nadal utrzymuje się alarmujący trend rosnącej antyżydowskiej nienawiści i ksenofobii, wraz ze wzrostem aktywności skrajnie prawicowych środowisk. W szkołach dochodzi do częstych antysemickich incydentów wśród uczniów, w tym ze strony społeczności muzułmańskich – jest to zjawisko, na które nauczyciele nie są przygotowani.

Polska – powszechne jest antysemickie nawoływanie do nienawiści przez osoby publiczne. Dochodziło do licznych incydentów wandalizmu. Wiele z tych incydentów dotyczyło kontrowersji dotyczących polskiego antysemityzmu w historii.

Portugalia – propagowane są teorie spiskowe, mające swoje źródło w zgodzie władz na uzyskanie obywatelstwa portugalskiego przez Żydów pochodzenia sefardyjskiego, co jest określane jako “fala inwazyjna”. Antysemicka mowa nienawiści jest szczególnie rozpowszechniona w Internecie. Antysemityzm związany z Izraelem rozprzestrzenia się w dyskursie politycznym skrajnej lewicy, który promuje także liczne antyizraelskie inicjatywy bojkotu.

Rosja – pomimo niskiej liczby odnotowanych incydentów, lokalna społeczność żydowska, szczególnie z mniejszych miast, doświadczyła różnych form antysemityzmu. Władze coraz częściej przeciwdziałają przypadkom antysemityzmu, wandalizmu i mowy nienawiści. W ramach dyskursu politycznego dotyczącego konfliktu między Rosją a Ukrainą, oba państwa wzajemnie oskarżają się o antysemityzm.

RPA – liczba zarejestrowanych incydentów antysemickich spadła o 40% w porównaniu do 2019 r. Doszło do 1 przypadku napadu fizycznego i 7 przypadków ataku słownego. Antysemityzm związany z Izraelem był stosunkowo niski, choć wyrażany na wielu platformach politycznych. Inne przypadki inspirowane były gloryfikacją nazizmu i ideologią islamu.

Słowacja – wiele osób angażuje się w antysemicki dyskurs w związku z gloryfikacją nazizmu i zaprzeczeniem Holokaustu.

Szwajcaria – zarejestrowano 14 aktów przemocy (w 2018 r. było 6). W Internecie zarejestrowano 114 incydentów, co wskazuje na spadek aktywności antysemickiej.

Turcja – antysemityzm rozprzestrzenia się głównie w mediach tradycyjnych i społecznościowych, gdzie rozpowszechnione są teorie spiskowe o dominacji Żydów nad światem, obwinianie o katastrofy, itp. Jeśli chodzi o mowę nienawiści w prasie, wydaje się, że Żydzi należą do pięciu grup dyskredytowanych, podobnie jak Syryjczycy, Grecy cypryjscy, Grecy i Ormianie.

Ukraina – incydenty antysemickie obejmowały głównie wandalizm i ataki słowne. Coraz większym problemem staje się gloryfikacja nazizmu, jako część antyradzieckiej, nacjonalistycznej pamięci historycznej.

Węgry – chociaż rząd dystansuje się od antysemityzmu, rosnący skrajnie prawicowy dyskurs obejmuje również antysemickie wypowiedzi. Incydenty antysemickie obejmowały wandalizm i ataki słowne.

Wielka Brytania – w 2019 r. zarejestrowano 1855 incydentów, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z 2018 r. Incydenty internetowe stanowią 39% wszystkich przypadków i wzrosły w 82% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ataki fizyczne wzrosły o 27%. Kontrowersje Partii Pracy były jednym z głównych czynników wywołujących antysemickie incydenty, a wypowiedzi wielokrotnie obejmowały teorie spiskowe.

Włochy – w kontekście głębokiego kryzysu społecznego pojawiły się stare antysemickie poglądy. W 2019 r. zarejestrowano 251 incydentów. Oprócz 5 incydentów z użyciem przemocy, zdecydowana większość przypadków to incydenty online. Rosnącym trendem wśród młodego pokolenia jest banalizacja Holocaustu i gloryfikacja nazizmu.


ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 13 713. W stanie ciężkim jest 149 osób (99 pod respiratorami), a 4 094 wyzdrowiały. Zmarło 177 osób.


wieczorem doszło do zawarcia umowy koalicyjnej między partiami Likud i Niebiesko-Biały. Pierwszym premierem będzie Benjamin Netanjahu, a po półtora roku Benny Gantz. Zgodnie z umową, partia Niebiesko-Biały otrzyma 16 tek ministerialnych, w tym ministerstwa obrony, spraw zagranicznych (na pół kadencji), sprawiedliwości, imigracji i absorpcji, kultury i sportu, gospodarki i opieki społecznej, komunikacji, rolnictwa, spraw strategicznych, turystyki, równości społecznej i diaspory. Likud otrzyma teki ministerstw spraw zagranicznych (na pół kadencji), bezpieczeństwa wewnętrznego, transportu, mieszkalnictwa, edukacji, ochrony środowiska, energetyki, Jerozolimy i kilka innych mniejszych.


izraelscy żołnierze zidentyfikowali wieczorem grupę Palestyńczyków, którzy planowali rzucić bomby zapalające na posterunek wojskowy przy skrzyżowaniu Amos w bloku żydowskich osiedli Gusz Etzion w Judei. Podczas operacji otworzono ogień do napastników, raniąc i aresztując jedną osobę.


sekretarz generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny Saeb Erekat skrytykował nowy izraelski rząd. “Nowy rząd Izraela ma dwie możliwości: albo otworzy drzwi dla procesu pokojowego, albo jeszcze bardziej zniweczy wszelką nadzieję na pokój. Albo będzie podążać ścieżką współpracy, szanując swoje międzynarodowe zobowiązania, albo będzie kontynuować ekspansję nielegalnych osiedli, aneksję i inne naruszenia zobowiązań Izraela. Izrael odmawia wypełnienia swoich zobowiązań jako siły okupacyjnej, wynikających z międzynarodowego prawa, nawet w obecnym stanie zagrożenia ze strony COVID-19, a jednocześnie systematycznie niszczy perspektywy wynegocjowania pokoju między Izraelem a Palestyną. Normalizuje również instytucjonalną dyskryminację, podżeganie i rasizm wobec 1,5 miliona Palestyńczyków mieszkających w Izraelu. Palestyńscy Arabowie jasno określili naszą wizję pokoju, która jest zgodna z planem przedstawionym przez prezydenta Abbasa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Oczekujemy, że wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej ułatwi proces pokojowy oparty na międzynarodowym prawie i odpowiednich rezolucjach ONZ, na rzecz osiągnięcia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym parametrów pokoju, w tym utworzenia dwóch państw w granicach z 1967 r., ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą państwa Palestyna, oraz sprawiedliwe rozwiązanie problemu uchodźców na podstawie Arabskiej Inicjatywy Pokojowej. Izraelska koalicja rządowa oparta na zobowiązaniu do aneksji okupowany terytoriów palestyńskich jest zagrożeniem dla porządku światowego opartego, a także dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności Bliskiego Wschodu. Aneksja części Judei i Samarii będzie oznaczać koniec jakiejkolwiek możliwości wynegocjowania porozumienia. Zadaniem społeczności międzynarodowej jest rozliczenie nowego rządu Izraela i zażądanie pełnego wywiązania się z zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa i podpisanych umów.”

Rzecznik Hamasu Hazim Qasim powiedział, że izraelski rząd jedności utworzony na podstawie umowy o aneksji części Judei i Samarii pokazuje “wzrost zagrożeń dla palestyńskiej kwestii”. Wezwał Autonomię Palestyńską do zajęcia wyraźnego stanowiska wobec Izraela i przyłączenia się do obozu walczącego z nim. Wysoki urzędnik Hamasu Fawzi Barhum powiedział, że jego organizacja nie obawia się rządu jedności w Izraelu, gdyż jakiekolwiek poleganie na procesie pokojowym z Izraelem jest złym posunięciem opartym na iluzji. “Jednostka syjonistyczna jest wrogiem narodu palestyńskiego i największym zagrożeniem dla regionu.” Dodał, że izraelski rząd jedności przyspieszy decyzje palestyńskiego przywództwa, aby sformułować jednolitą strategię narodową opartą na ruchu oporu i ochronie praw narodu palestyńskiego.


nieznany sprawca rzucił bombę zapalącą w centrum kultury żydowskiej w Chersoniu na południu Ukrainy. Uszkodzony został front budynku, który służy także jako synagoga.


prokurator generalny Avichai Mandelblit zatwierdził wywłaszczanie gruntów przy Grobowcu Patriarchów w Hebronie w Judei, w celu przeprowadzenia prac renowacyjnych i udostępnienia tego miejsca osobom niepełnosprawnym, tak Żydom jak i Arabom. Minister obrony Naftali Bennett już cztery miesiące temu zatwierdził plany renowacji terenu w Hebronie, a premier Benjamin Netanjahu będzie musiał teraz zatwierdzić wywłaszczenie obszaru będącego pod kontrolą muzułmańskiego Waqfu, aby rozpocząć prace remontowe. Ministerstwo sprawiedliwości wydało oświadczenie: “Przeprowadzono prawną analizę kwestii wywłaszczenia niektórych obszarów przy Jaskini Patriarchów, aby miejsce to było dostępne dla osób niepełnosprawnych. Badanie zostało przeprowadzony we współpracy z administracją cywilną, biurem Judei i Samarii oraz wszystkimi właściwymi ministerstwami.” Stwierdzono, że z prawnego punktu widzenia projekt dostępności może zostać zrealizowany i że decyzja w tej sprawie jest pozostawiona scenie politycznej. Stanowisko to przekazano 29 marca 2020 r. doradcy prawnemu rządu. Kwestia ta była wielokrotnie dyskutowana.


syryjskie media poinformowały, że w nocy izraelskie samoloty zbombardowały pozycje proirańskiej milicji w rejonie Palmyra. Na przedmieściach Homs zostały aktywowane systemy syryjskiej obrony przeciwlotniczej. Izrael nie skomentował tych doniesień.


21 kwietnia 2020 r.


ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 13 883. W stanie ciężkim jest 142 osób (113 pod respiratorami), w stanie umiarkowanym 140, a 3 564 wyzdrowiały. Zmarło 181 osób.


linie lotnicze British Airways poinformowały, że planują od 1 maja wznowić bezpośrednie loty między Londynem a Tel Awiwem. Od tego dnia będzie realizowany jeden lot na tej trasie dziennie. Istnieją nieoficjalne doniesienia, że ​​Izraelczycy będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii bez konieczności poddawania się kwarantannie. Natomiast do Izraela mogą wjechać tylko Izraelczycy, i są zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny.


nieznany sprawca rzucił bombę zapalącą w centrum kultury żydowskiej w Chersoniu na południu Ukrainy. Uszkodzony został front budynku, który służy także jako synagoga.


z okazji Dnia Pamięci Męczenników i Bohaterów o godz. 10:00 rano (czas w Jerozolimie) rozległa się dwuminutowa syrena w całym kraju. W Yad Vashem odbyła się ceremonia składania wieńców.


22 kwietnia 2020 r.


palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas potępił decyzję prokuratora generalnego Izraela zezwalającą na wywłaszczenie ziemi w meczecie Ibrahima (arabska nazwa Grobowca Patriarchów w Hebronie) należącym do islamskiego Waqfu. Abbas podkreślił, że ziemia ta stanowi integralną część “okupowanej” ziemi palestyńskiej, a izraelska decyzja ma na celu judaizację tego miejsca i wykorzystanie go do planu osadnictwa. Izraelska decyzja została określona jako “wrogi ruch” i “część polityki aneksji”. Biuro Abbasa zauważyło, że ruch ten jest sprzeczny z międzynarodowym prawem, i podkreśliło konieczność podjęcia znaczących kroków, jeżeli Izrael zajmie terytoria należące do “państwa Palestyna”. W tym kontekście oświadczenie ostrzegło Izrael przed realizacją polityki aneksji w Dolinie Jordanu lub w jakimkolwiek innym regionie, mówiąc, że takie decyzje spowodowałyby katastrofę i doprowadziłyby region na skraj upadku. “Palestyńska odpowiedź będzie decydująca i silna oraz będzie miała niebezpieczne konsekwencje dla całego regionu.”


izraelskie siły policyjne przeprowadziły rano ewakuację czterech budynków nielegalnie zbudowanych w placówce osadniczej Kumi Ori, w pobliżu osiedla żydowskiego Itzchar w środkowej części Samarii. Budynki zostały odbudowane po ewakuacji w styczniu ubiegłego roku. Działania egzekucyjne przeprowadzono zgodnie z procedurami sądowymi i z uwzględniem potrzeb operacyjnych w regionie.


rano palestyński terrorysta usiłował staranować samochodem izraelskiego żołnierza na punkcie kontrolnym przy mieście Maale Adumim w Judei. Następnie napastnik wysiadł z samochodu i zaatakował nożem i zranił żołnierza. Inni żołnierze zastrzelili napastnika. Ranny żołnierz jest w umiarkowanym stanie. W samochodzie znaleziono ukrytą bombę.


linie lotnicze El Al Airlines podpisały umowę logistyczną z Kuehne + Nagel, w ramach której El Al Cargo będzie obsługiwać 150 lotów z Chin do Włoch, przewożąc sprzęt medyczny do walki z koronawirusem. Będą to dwa loty dziennie z Chin przez Izrael do Włoch. Od kwietnia do października w sumie będzie około 150 lotów towarowych. W tym celu w dwóch samolotach pasażerskich Boeing 777 usunięto siedzenia, dostosowując je do potrzeb przewozu towarów. Ponadto linia lotnicza skorzysta ze swojej floty samolotów Boeing Dreamliner.

 August Kuehne i Friedrich Nagel założyciele firmy Kuehne + Nagel, powiedzieli ze  “Ciesza się, że udało nam się zawrzeć owocną umowę o współpracy między naszą globalną firmą logistyczną a izraelską linią lotniczą El Al. Jestesmy pewni, że współpraca między nami odegra kluczową rolę rola w poprawie zdolności przedsiębiorstw izraelskiej gospodarki i ich powrotu do normalnej działalności.”


ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 14 326. W stanie ciężkim jest 148 osób (111 pod respiratorami), w stanie umiarkowanym 124, a 4 961 wyzdrowiały. Zmarło 187 osób.


agencja bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet ujawniła, że miesiąc temu rozbiła komórkę terrorystyczną Hamasu, która planowała serię poważnych ataków terrorystycznych na cele cywilne i wojskowe w Jerozolimie i Samarii. Aresztowano 3 terrorystów, którzy planowali ataki na wiele celów, w tym na Stadion Teddy w Jerozolimie i pozycje Sił Obronnych Izraela w rejonie Ramallah w Samarii. Zatrzymani studiowali na Uniwersytecie Bir Zeit. Cała trójka próbowała zbudować urządzenia wybuchowe, pobierając instrukcje z Internetu i kupując chemikalia i inne materiały, aby wykonać swoje zadanie.


rząd zatwierdził popołudniem nowe ograniczenia w przemieszczaniu się, które będą obowiązywać podczas Dnia Pamięci, Dnia Niepodległości i Ramadanu. Podczas Dnia Pamięci rodzinom nie będzie wolno wchodzić na cmentarze wojskowe, a na Dzień Niepodległości zostanie nałożone ogólne zamknięcie miejscowości. Transport publiczny nie będzie działał.

W społecznościach arabskich będzie obowiązywać godzina policyjna od 18:00 do 3:00 każdego dnia miesiąca Ramadan, który rozpoczyna się w czwartek.


sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział: “Cieszymy się, że powstał nowy rząd Izraela. Nie sądzimy, że czwarte wybory byłyby w interesie Izraela, ale zostawiamy to im. Nie sądzimy, aby leżało to także w najlepszym interesie świata, dlatego cieszymy się, że w Izraelu istnieje już w pełni uformowany rząd. Jeśli chodzi o aneksję Zachodniego Brzegu, to Izraelczycy ostatecznie podejmą tę decyzję. Jest to izraelska decyzja i będziemy ściśle z nimi współpracować, aby podzielić się z nimi naszymi poglądami na ten temat.”


oficjalna telewizja Autonomii Palestyńskiej zaczęła nadawać nowy materiał wypełniający czas pomiędzy programi. Propaguje on walkę za meczet Al-Aqsa nawet kosztem własnych dzieci. “Meczet Al-Aqsa – kwiat cytryny, oliwki. Odkupię cię moją duszą i oczami. Al-Aqsa jest cenniejsza niż moje dzieci i cenniejsza niż moja rodzina – Al-Aqsa to moje życie, Al-Aqsa to moje życie. Cały świat jest Palestyną. Jesteśmy z wami Palestyno.”


Efraim

Kategorie: Polityka

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.