Uncategorized

“No there” by Mariusz Szczygieł

Tekst angielski pod tlumaczeniem googla

Panie Michale,

Mam wielką prośbę pomoc w promocji pierwszej premiery on-line Teatru Żydowskiego i zapraszam do wspólnego oglądania J

Dziękuje

Iza


PLATFORMA DO OGLADANIA – kliknij na ponizszy link

Premiera 21.08.20 o 19.00

Premiera „No there” odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 19:00 (premiera internetowa) na platformie http://www.niema.online, bilety kosztują 4 USD (wstęp za 24 godz.). W dniu premiery wstęp będzie bezpłatny od 19:00 do północy.


Informacja prasowa

Warszawa, 20 sierpnia 2020 r

premiery w warszawskim Teatrze Żydowskim

Głośny, polifoniczny dyskurs reporterski o kondycji mężczyzny i sprawie straty; autorstwa Mariusza Szczygła ceniona i nagradzana książka „No there” stała się kanwą najnowszej produkcji Teatru Żydowskiego, a jej premiera zaplanowana jest na 21 sierpnia na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej. W tym roku teatr planuje również przenieść przedstawienie na właściwą scenę. Aktorzy Teatru Żydowskiego towarzyszyć będą autorowi książki. Spektakl jest częścią obchodów 70-lecia Teatru Żydowskiego w Polsce.

Wyprodukowany przez Teatr Żydowski i wyreżyserowany przez Agnieszkę Lipiec-Wróblewską spektakl teatralny „Nie ma” trafił do widzów jako prawdopodobnie pierwsza premiera internetowa – projekt dostosowany do dostępu online, wykorzystujący to medium w jak największym stopniu.

Całość została zaprojektowana jako interaktywna konstrukcja, prezentująca kilka równoległych wątków, które można oglądać sekwencyjnie lub synchronicznie. Poszczególne działki można wykonać według przedstawionej kolejności, uzyskując klasyczne wykonanie lub przearanżować jako pojedyncze okna, wymyślając za każdym razem inną wersję. Tak jak książka Mariusza Szczygła pozwala nam poruszać się w różnych kierunkach, wracać do wydarzeń tyle razy, ile to możliwe, czytać od końca do początku i odwrotnie, tak widzowie będą mieli okazję zaprojektować swoją konstrukcję scenicznego przedstawienia.

„No there” to spektakl teatralny o pamięci, która leży u podstaw intymności naszych wspomnień i dotkliwego braku czegoś, co kiedyś istniało, czegoś, co mieliśmy i posiadaliśmy.

Na podstawie książki Mariusza Szczygła pod tym samym tytułem „Nie ma” to internetowy performance opowiadający o zapomnieniu. Tego nie da się zapamiętać, bo pamięć jest selektywna. Ludzie pamiętają, czego chcą. Ludzie pamiętają inaczej. Nie pamiętam. W opowiadaniach, które stworzyliśmy, poruszamy problem niemożności zatrzymania czasu, rzeczy, które minęły i ludzi, których kochamy; niemożności uchwycenia tego, co jest teraz i za chwilę stanie się przeszłością, ponieważ to się właśnie wydarzyło. Cokolwiek już się wydarzyło. Każdy pamięta inaczej. Pozostaje nam niedoskonały raport pamięci. Opowiadamy historie, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy. Aby dotrzeć do czegoś, czego już nie ma. Nasze „nie ma”. Historia sióstr Woźnickich, Violi Fischerovej, Jerzego Szczygła i samego Mariusza Szczygła to „niedoskonałe raporty pamięciowe”, które zapamięta Internet. Bo Internet zapamięta. To nowoczesna pamięć, która nieubłaganie (uwaga mniej tego, czy jest to konieczne, czy nie) rejestruje i przechowuje prawie wszystko. Pamięć Internetu przeciwko naszemu zapomnieniu? – mówi reżyser i współautorka adaptacji Agnieszka Lipiec-Wróblewska.

Wyjątkową oprawę na Festiwalu Czterech Kultur we wrześniu 2020 roku w Łodzi będzie miało także przedstawienie sceniczne „Nie ma”. Zostanie pokazany w przestrzeni publicznej. Będzie to symboliczna artystyczna premiera na otwartej przestrzeni, po tylu miesiącach zamykania w naszych domach z powodu pandemii.

Premiera „No there” odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 19:00 (premiera internetowa) na platformie http://www.niema.online, bilety kosztują 4 USD (wstęp za 24 godz.). W dniu premiery wstęp będzie bezpłatny od 19:00 do północy.

Spektakl będzie dostępny dla publiczności na całym świecie z angielskimi napisami.


Press release

Warsaw, 20 August 2020

premieres in Warsaw’s Jewish Theatre

A high-profile, polyphonic reporter’s discourse on a man’s condition and the matter of loss; written by Mariusz Szczygieł, the appreciated and rewarded book “No there” has become a canvass for the latest production of the Jewish Theatre, and was scheduled to premiere on August, 21st on a specially-designed online platform. The theatre also plans to take the show to the actual stage this year. The Jewish Theatre’s actors will be accompanied by the author of the book. The production is part of the celebrations of the 70th anniversary of the Jewish Theatre in Poland.

Produced by the Jewish Theatre and directed by Agnieszka Lipiec-Wróblewska, the stage show “No there” has been brought to the audiences as probably the first online premiere – a project tailored to online access, which uses this medium to the fullest possible extent.

The entire show has been designed as an interactive structure, presenting several parallel plots, which can be watched sequentially or synchronously. Individual plots can be performed according to the presented order resulting in a classical performance or they can be rearranged as individual windows, inventing a different version each time. Just as Mariusz Szczygieł’s book lets us move in different directions, return to the events as many times as possible, read from the end to the beginning, and vice versa, the audience will have the opportunity to design their structure of the stage show.

No there” is a stage show about memory that underlies the intimacy of our memories and the acute lack of something that once existed, something that we had and owned.

Based on Mariusz Szczygieł’s book of the same title, „No there” is an Internet performance telling a story about oblivion. That it is impossible to remember because memory is selective. People remember what they want. People remember differently. Which means that they don’t remember. In the stories we produced we bring up the problem of the impossibility to stop the time, the things that have passed, and the people we love; the impossibility to grasp whatever is now and will become the past in a moment because it has just happened. Whatever has already happened. Everyone remembers differently. We are left with an imperfect memory report. We tell stories to find out who we are. To reach something that is not there anymore. Our “no there”. The story of the Woźnicki sisters, Viola Fischerova, Jerzy Szczygieł, and Mariusz Szczygieł himself are the „imperfect memory reports” to be remembered by the Internet. Because the Internet will remember. It is a modern memory that relentlessly (regardless of whether it is necessary or not) records and stores almost everything. The memory of the Internet against our oblivion?,  says the director and co-author of the adaptation, Agnieszka Lipiec-Wróblewska.

The stage show “No there” will also have a unique setting at the Four Cultures Festival in September 2020 in Łódź. It will be shown in the public space. This will be a symbolic artistic launch in the open space, after so many months of being locked-down in our homes because of the pandemic.

No there” will premiere on August, 21st at 7:00 PM (19.00) (online premiere) on www.niema.online platform, the tickets will cost 4 USD (access for
24 hrs). On the day of the premiere, the access will be free from 19:00 until midnight.
 

The show will be available to audiences around the world, with English subtitles. 

 

Created by:

Written and directed by AGNIESZKA LIPIEC-WRÓBLEWSKA

Written and stage designed by AGNIESZKA ZAWADOWSKA

Lighting design and photography by JACQUELINE SOBISZEWSKI

Music arranged by JANEK MIKLASZEWSKI

Choreography by MAGDALENA FEJDASZ, WERONIKA PELCZYŃSKA

Associate producer JUSTYNA PANKIEWICZ

Stage management BEATA SZARADOWSKA

Sound director, post-production by TAB MEDIA – PAWEŁ PARZUCHOWSKI

Edited by BLASZANKA STUDIO – ANNA ZUZANNA BŁASZCZYK

Camera operator MICHAŁ MODLINGER

The online platform designed and developed by MB/MH – MARCIN BENEDEK, MAXIMILIAN HERBST

The show uses works from the following albums: IMOW, DROGI, BTWN
Author: Jacek Sienkiewicz, Record label: Recognition 


Cast:

Małgorzata Majewska Viola Fischerová, Ludka Woźnicka, W1

Joanna Przybyłowska Zofia Woźnicka, Matka, W2

Jerzy Walczak – Father, M1

Marcin Błaszak – Pavel Buksa, M2

Daniel Czacza Antoniewicz – M2

Mariusz Szczygieł (guest star)

Contact for the media:

Edyta Bach

tel. +48 501 23 23 02

e.bach@teatr-zydowski.art.pl

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.